Karamandan.com

Karamandan.com

25 Nisan 2017 Salı
Karaman İli Merkez Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı'ndan ihale
240 Ton/Saat Kapasiteli Asfalt Plent Tesisi, 400 Ton/Saat Kapasiteli Mekanik Temel Tesisi Alımı ve Montajı Yapım İşi, 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine Göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
Kategori : İhaleler
16 Mart 2017 17:35
 
Karaman İli Merkez Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı'ndan ihale

240 Ton/Saat Kapasiteli Asfalt Plent Tesisi, 400 Ton/Saat Kapasiteli Mekanik Temel Tesisi Alımı ve Montajı Yapım İşi, 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine Göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 
İhale Kayıt Numarası: 2017/020
 
1. İdarenin

a) Adı: Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

b) Adresi: Karaman İl Özel İdaresi Üniversite Mah. İbrahim Öktem Cad. No: 142 KARAMAN

c) Telefon ve faks numarası: Tel: 0 (338) 226 1789-90 Faks: 0 (338) 213 0996

ç) Elektronik posta adresi: khgb70@hotmail.com

d) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): 

2. İhale konusu yapım işinin

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı : 240 Ton/Saat Kapasiteli Asfalt Plent Tesisi, 400 Ton/Saat Kapasiteli Mekanik Temel Tesisi Alımı ve Montajı Yapım İşi. İhalenin niteliği, türü ve miktarı bilgileri ihale dokümanında yer almaktadır.

b) Yapılacağı yer: Karaman İl Özel İdaresi Merkez Yerleşkesi.

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3. İhalenin

a) Yapılacağı yer: Karaman İl Özel İdaresi Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati: 21.03.2017 Salı günü, saat: 11:00

3.1. Tekliflerin sunulacağı yer ve saat

   a) Teklifin sunulacağı yer :
   b) Son teklif sunma tarih ve saati                              
 
Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği
21.03.2017 Salı günü saat 10:30
                                                        
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkâr Odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde; bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin 1. fıkrasında yer alan (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname verilecektir.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu.
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde belirlenen Geçici Teminata ilişkin Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat Mektupları dışındaki Teminatların Birlik Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.1.7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.9. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.10. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, Ticaret ve Sanayi Odası/ Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.

4.1.11. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:
- Elektrik Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi
- İnşaat Mühendisi
- Makine Mühendisi
İhale aşamasında yukarıda belirtilen teknik personel halen istekli bünyesinde çalıştırılmıyor ise yazılı olarak çalıştıracağına dair taahhütname belgesi bulunacak, çalıştırılıyor ise SSK onaylı son pirim bordrosunu ibraz edecektir. İhale aşamasında taahhüt edilen personele ilişkin belgeler; sözleşme aşamasında sözleşme hükümleri çerçevesinde belgeleri ve ilgili sözleşmeleri noter tasdikli olarak verilecektir (Noter tasdikli sözleşme, Diploma aslı ve ya onaylı sureti. v.b.)

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirlenmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, uygulama işleri için son 5 yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az %80 (yüzde seksen)’ i oranında gerçekleştirdiği veya %80 (yüzde seksen)’i oranında denetlediği veya yönettiği, İdarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili, teklif edilen bedelin %60 oranından az olmamak üzere iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %60’ı oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin İş Deneyim Belgesi istenir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Asfalt Plent Tesisi Yapımı Benzer İş Deneyimi olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.500,00.-TL (BinBeşYüz.TürkLirası) karşılığı Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Karaman İl Özel İdaresi Üniversite Mah. İbrahim Öktem Cad. No: 142 KARAMAN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, 21.03.2017 Salı günü saat 10:30 a kadar Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Karaman İl Özel İdaresi Üniversite Mah. İbrahim Öktem Cad. No: 142 KARAMAN adresine bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından elden teslim edilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. İlan metninde belirtilmeyen hususlar için işe ait idari ve teknik şartnameler bağlayıcı nitelik taşır ve istekliler bu hükümleri kabul etmiş sayılırlar.
14. Birlik Başkanlığı 4734 sayılı (ceza ve yasaklamalar hariç) K.İ.K’na tabi değildir. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

Okunma : 1046
Gündem haberleri
Patlama şehrin yarısını karanlığa gömdü
21 Nisan 2017 Okunma: 33244 Gündem
Karaman'da Anormal Sıcaklık Düşecek
22 Nisan 2017 Okunma: 15349 Gündem
Antalya 45 km kısalıyor
23 Nisan 2017 Okunma: 11645 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın