Karamandan.com

Karamandan.com

26 Kasım 2020 Perşembe
82. Yıl Hastanesinden tıbbi sarf malzemesi ihalesi
 Karaman 82.
Kategori : İhaleler
04 Eylül 2008 10:41
 
82. Yıl Hastanesinden tıbbi sarf malzemesi ihalesi
karaman

 

Karaman 82. Yıl devlet Hastanesinden tıbbi sarf malzemesi ihalesi.

İhale Kayıt No : 2008/144094
1. İdarenin 
a ) Adresi: ATATÜRK CAD. NO:19 KARAMAN
b ) Telefon - Faks Numarası: 338 2131667 - 338 2126615 
c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) : ibrahimsasma@hotmail.com 
2. İhale Konusu malın 
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı: ek listede belirtilmiştir. 
b ) Teslim Yeri  : Karaman 82. Yıl Devlet Hastanesi Eczanesi
c ) Teslim Tarihi: Sözleşme imzalandıktan sonra yirmi  (20 ) gün içerisinde mal teslim edilecektir .Mal tek partide teslim alınacaktır ,
3. İhalenin 
a ) Yapılacağı Yer: Karaman 82. Yıl  Devlet Hastanesi toplantı salonu
b ) Tarihi - Saati: 15,09.2008 – 10.00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) İdari u şartnamede belirlenen geçici teminat,
g) İdari şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) İsteklinin iş ortaklığı  olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı
j) İdari şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
l) İdari şartnamenin 8 veya 36 ncı maddelerinde belirtilmesi halinde yerli istekli olunduğuna ilişkin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler,
m) İdari  şartnamenin 36 ncı maddesinde belirtilmesi halinde teklif edilen malın yerli malı olduğunu tevsik eden belgeler,
n) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (b), (c), (d), (l), (n), bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
İstenmeyecektir.
4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler  ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler .
4.3.1- Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
 b) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi.  .       
4.3.2 İhaleye katılacak olan isteklilerin teklif ettiği tüm tıbbi cihazlar (tıbbi cihaz yönetmeliği, vucut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği ve vucuda yerleştirilebilir  aktif tıbbi cihazlar yönetmeliği kapsamındaki ürünler) sağlık bakanlığı tarafından yürütülen T.C ilaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankasına (ubb) kayıt olmak zorundadır. Ubb kayıtları mevzuatta belirtilen esaslara uygun olmalı; tedarikçi firmalar, bayileri yönetmelik kapsamında olup teklif verilen tüm ürünler ihale tarihi itibariyle ubb´ de sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış olmadır. Mevzuata göre ubb´ ye kayıt olmak zorunda olan istekliler onaylanmış firma tanımlayıcı numaralarını ihale dokümanında belirtmelidirler. İstekliler onaylanmış ürün numaralarını ihale sıra numarasına göre yazılı olarak sunacaktır. Kapsam dâhilinde olduğu halde ürün numarası sunulmayan veya yanlış sunulan ürünler için isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır
4.3.3.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları,
İstekliler teklif ettikleri ürünlerle ilgili numuneyi mutlaka yanlarında getireceklerdir.
4.3.4-İstekliler getirdikleri numunenin ihalenin kendilerinde kalması halinde verecekleri malzeme ile aynı olduğunu gösteren taahhütname ibraz edeceklerdir.
4.3.5- İstekliler, İhalenin üzerlerinde kalması halinde, ürünlerin miadının dolmasına 2–3 ay kala bu ürünleri daha uzun miatlı ürünlerle değiştireceğine dair taahhüt beyanı vereceklerdir
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir
6. İhale tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanı Karaman 82. Yıl Devlet Hastanesi satın alma servisi adresinde görülebilir ve 75 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 15,09.2008 tarihi, saat 10.00 'a kadar Karaman 82. Yıl Devlet Hastanesi toplantı salonu adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmı teklif verilemez, işin tamamı için teklif verilecektir
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13-Bu ihalede benzer iş tanımı yapılmamıştır
 
  Ek Liste:

1 EPANDORF (KAPAKLI TÜP) 2.000 ADET
2 PASTEUR PİPETİ 3 ML LİK 5000 ADET
3 MAVİ PİPET UCU 2000 ADET
4 SARI PİPET UCU 8000 ADET
5 BRUCELLA CAPT 3000 TEST
6 JELLİ KAN ALMA TÜPÜ 5 ML LİK 5000 ADET
7 JELLİ KAN ALMA TÜPÜ 8 ML LİK 5000 ADET
8 NEUBAUER LAMI 4 ADET
9 ÖZE UCU YUVARLAK UÇLU 1 MM3 5 ADET
10 ÖZE UCU SİVRİ  5 ADET
11 ASO KİTİ 15 ŞİŞE
12 CRP KİTİ 15 ŞİŞE
13 RF KİTİ 15 ŞİŞE
14 PARAFLM 5 TOP
15 MÜLLER HİLTON HAZIR BESİ YERİ 100 ADET
16 SAF SU 10 ml AMPUL 100 ADET
17 NEM BARİYERLİ DİSPOSİBLE ÖNLÜK 50 ADET
18 EL DEZENFEKTANI ALKOL BAZLI 200 LİTRE
19 ŞEKER ÖLÇÜM STRİPİ 7500 ADET
20 BEDEN DERECESİ 2.000 ADET
21 EKG JELİ (RENKSİZ,KOKUSUZ,VÜCUTTA KAYMAYAN) 500 ADET
22 TURNİKE İNCE LASTİK 500 METRE
23 SPİNAL İĞNE  NO:25 (KLAVUZLU) 100 ADET
24 SU TUZAKLI ANESTEZİ DEVRESİ DİSPOSİBLE 30 ADET
25 SPİRALLİ TÜP NO:6,5 50 ADET
26 SPİRALLİ TÜP NO:7 100 ADET
27 SPİRALLİ TÜP NO:7,5 50 ADET
28 BİPOLAR KOTER KABLOSU 5 ADET
29 BİPOLAR KOTER UCU 5 ADET
30 MASKE BAĞCIKLI 12000 ADET
31 PROPİLEN 5/0 KESKİN İĞNELİ 15 MM 60 ADET
32 ENDOPİNET (LAPAROSKOPİK FINDIK TAMPON) 15 ADET
33 SLİKON DREN VE  REZERVUARI 20 ADET
34 GÖZ İÇİ METİL SELİLOZ (KOMBİNE VİSKO ELASTİK SOLÜSYON) 100 LİTRE
35 STOKİNET ALT EKSTREMİTE (ANTİ EMBOLİZM ÇORABI) 250 METRE
36 KURŞUN YELEK 3 ADET
37 0 DERECE OPTİK TELESKOP 1 ADET
38 STERİL ELDİVEN NO: 7 PUDRALI 3000 ADET
39 STERİL ELDİVEN NO: 7,5 PUDRALI 3000 ADET
40 STERİL ELDİVEN NO: 6,5 PUDRALI 1500 ADET
41 Anti Basınç Pozisyon.  Lateral  Pedi (Büyük Boy) 2 ADET
42 Anti Basınç  Poz. Kafa Pedi (Yetişkin Boy) 2 ADET
43  Anti Basınç Poz. Kafa Pedi ( Pediatrik Boy) 1 ADET

 

Okunma : 5278
karaman


sağlam pen
guney sigorta
Yavuzlar iplik
Gündem haberleri
Karaman'da Genç Kadın Banyoda Ölü Bulundu!
25 Kasım 2020 Okunma: 10800 Asayiş
Karaman'da kar ve yağmur yağışı bekleniyor
24 Kasım 2020 Okunma: 9106 Karaman Hava Durumu
Şifa ararken mikrop kapabilirsiniz
24 Kasım 2020 Okunma: 6644 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın