Karamandan.com

Karamandan.com

15 Ocak 2021 Cuma
Ağız Diş Sağlığı Merkezinden Hizmet Alım İhalesi
1-İdarenin a) Adresi : Mansurdede Mahallesi 143.
Kategori : İhaleler
01 Nisan 2009 00:08
 
Ağız Diş Sağlığı Merkezinden Hizmet Alım İhalesi
1-İdarenin

a) Adresi : Mansurdede Mahallesi 143. Sokak No:3/1 KARAMAN

b) Telefon ve faks numarası : 0 338 214 13 28 - 0 338 214 76 55

c) Elektronik posta adresi  : karaman.adsm@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği Internet adresi (varsa) :

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 Personelli Veri Girişi Hizmet Alımı

b) Yapılacağı yer : Karaman Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

c) İşin süresi  : 8 (Sekiz) Ay

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer : Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İhale Odası

b) Tarihi ve saati : 08/04/2009 Salı Günü Saat:10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4.  Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık  Müdürlüğüne  yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler(isteklinin teklif edeceği bedelin %5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri;

4.3.1.1. İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği  idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren  ve teklif bedelinin  %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,

4.4.2. Bilgi işlem  (Otomasyon) Program işletilmesi,

4.4.3. HBYS Kullanım İşleri,

4.4.4. Bilgi Girişi Bilgi işlem Hizmetleri,

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif [sadece fiyat esasına göre ] belirlenecektir.

6-[İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.]

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Satın Alma

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50.00 (Elli) Türk Lirası karşılığı  Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi.Satın Alma birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  Satın Alma  adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Atmış) takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Okunma : 5046
sağlam pen
karaman


guney sigorta
Yavuzlar iplik
Gündem haberleri
Karamanlı İşçilere önce gözaltı, sonra 8 Bin lira ceza iddiası
13 Ocak 2021 Okunma: 21519 Ekonomi
Karamanlı Kayıp Gencin Ailesi Star TV'de
11 Ocak 2021 Okunma: 20953 Gündem
Karaman için beklenen yağışlar geliyor!
11 Ocak 2021 Okunma: 7770 Karaman Hava Durumu
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın