Karamandan.com

Karamandan.com

18 Ocak 2021 Pazartesi
Cezaevinden Mefruşat ve Büro Mobilyaları Alım İhalesi
2-2009 / 35271 (Büro Mobilyaları ve Mefruşat Malzemeleri ) 1-İdarenina) adresi :Kurt deresi Yolu Üzeri Şarözü Mevkii No:20 KARAMANb) telefon ve faks no :0 338 213 10 93 – 213 58 06c) elektronik postaadresi (varsa) :---2-İhale konusu malına) niteliği, türü ve miktarı :Muhtelif miktarlarda Mefruşat Malzemeleri ve Büro Mobilyaları ve Mefruşat  Malzemeleri alımı.
Kategori : İhaleler
01 Nisan 2009 00:13
 
Cezaevinden Mefruşat ve Büro Mobilyaları Alım İhalesi
2-2009 / 35271 (Büro Mobilyaları ve Mefruşat Malzemeleri )

1-İdarenin

a) adresi :Kurt deresi Yolu Üzeri Şarözü Mevkii No:20 KARAMAN

b) telefon ve faks no :0 338 213 10 93 – 213 58 06

c) elektronik posta

adresi (varsa) :---

2-İhale konusu malın

a) niteliği, türü ve miktarı :Muhtelif miktarlarda Mefruşat Malzemeleri ve Büro Mobilyaları ve Mefruşat  Malzemeleri alımı.

b) teslim yeri :Karaman M Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz  Kurumu Müdürlüğü  Genel Bütçe Ambarı

c) teslim tarihleri :Sözleşme tarihinden itibaren idarenin belirleyeceği süre içerisinde tek partide teslim alınacaktır.

3-İhalenin

a) yapılacağı yer :Karaman M Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İhale Salonu

b) tarihi ve saati 1- Mefruşat Malzemeleri alımı ihalesi:  10/04/2009  Saat:14:00

2- Büro Mobilyaları ve

Mefruşat Malzemeleri alımı ihalesi:  10/04/2009  Saat:15:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi

4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2.3- İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi: (iki ihale içinde geçerlidir)

4.1.3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.1.3.1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4- 4734 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin (a),(b),(c),(d),(e),(g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.8- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9- Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.2-Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1-İşyeri açma ruhsatnamesi.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7-İhale dokümanı Karaman M Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Genel Bütçe Ambar Memurluğu  adresinde görülebilir ve Karaman Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden 35,00 TL.lik alınmış Makbuz karşılığı,  Karaman M Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Genel Bütçe Ambar Memurluğundan  temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler, Mefruşat Malzemeleri alımı ihalesi için, 10/04/2009  Cuma günü  Saat:14:00’a kadar ve Büro Mobilyaları ve Mefruşat Malzemeleri alımı ihalesi için ise, 10/04/2009  Cuma günü  Saat:15:00’a kadar; Karaman M Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığına verilebileceği gibi, aynı tarih ve saatlerde İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat  sözleşme imzalanacaktır. Yapılacak olan ihalelere (iki adet ihale)  katılmak isteyen istekliler  işin tamamı için teklif verilecektir.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
13- İhale konusu alımın / işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz
14- Yapılacak olan iki ihalenin de işe başlama ve bitirme süreleri sözleşmenin ihale yetkilisince imzalanmasını müteakiben başlayacaktır. Mefruşat Malzemeleri alımına ilişkin süre 30 gün, Büro Mobilyaları ve Mefruşat Malzemeleri alımına ilişkin süre 40 gün olacaktır.
 NOT: İhale dokümanı CD ortamında teslim edilecektir.
         :Satın alınacak olan malzemelerin cins ve miktarları aşağıda gösterilmiştir

Mefruşat Malzemeleri alımı ihalesi cins ve miktarları: üçlü çelik ranza 48 adet ve 2'li çelik soyunma dolabı 72 adet.

Büro Mobilyaları ve Mefruşat Malzemeleri alımı ihalesi cins ve miktarları: MAKAM MASASI TAKIMI (190*97*76 ebatlarında makam masası, 97*45*75 ebatlarında bilgisayar uyumlu etejer, 85*63*45 ebatlarında orta sehpa) 2 takım, Makam Tipi Koltuk 2 adet, KESONLU MÜDÜR MASASI TAKIMI (150*80*75 ebatlarında makam masası, 90*50*75 ebatlarında bilgisayar uyumlu etejer, 90*45*45 ebatlarında orta sehpa) 4 takım, Müdür tipi koltuk 4 adet, 6 Kişilik Toplantı Masası Oval 1 adet, Toplantı Masası  Koltuğu 6 adet, 140*70*75 Çalışma Masası 3 adet, 140*80*75 Verzalit Okuma Masası 4 adet, KESONLU MEMUR MASASI TAKIMI (130*70*75 ebatlarında makam masası, 90*50*75 ebatlarında bilgisayar uyumlu etejer, 90*45*45 ebatlarında orta sehpa) 15 adet, Memur Tipi Koltuk 15 adet,  Misafir Koltuğu 60 adet, Sünger Yatak 90*190 144 adet, Kütüphane 190*45*190 3 adet, Verzalit Sandalye 108 adet, 140*70*75 Verzalit Masa  25 adet, Form Sandalye  25 adet, Tıbbi Malzeme Dolabı 1 adet ve Servislerde kullanılmak üzere çeşitli ebatlarda MDF Lam malzemeden evrak dolabı (işçilik ve montaj dahil) (odalara ait yapılacak evrak dolabı ölçüleri idareden alınacaktır.) 216,17 m2.

 

 

Okunma : 5756
Yavuzlar iplik
guney sigorta
karaman


sağlam pen
Gündem haberleri
Karaman’da dev operasyon: 34 gözaltı
16 Ocak 2021 Okunma: 10996 Asayiş
Türkiye’nin en yükseği olacak! Antalya - Konya Karaman’ı Bağlayacak
16 Ocak 2021 Okunma: 10340 Gündem
Karaman'da korona aşılaması başladı
14 Ocak 2021 Okunma: 6287 Sağlık
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın