Karamandan.com

Karamandan.com

26 Kasım 2020 Perşembe
Defterdarlık'tan Doğalgaz İhalesi
 İhale Kayıt numarası  : 2008/ 1456071- İdarenin    a) Adresi  : İMARET MAHALLESİ MEHMET BEY CAD.
Kategori : İhaleler
04 Eylül 2008 10:47
 
Defterdarlık'tan Doğalgaz İhalesi
karaman

 

İhale Kayıt numarası  : 2008/ 145607
1- İdarenin
   a) Adresi  : İMARET MAHALLESİ MEHMET BEY CAD. NO:19 KAT:5 KARAMAN
   b) Telefon ve faks numarası  : 338 2133001 - 338 2139577
   c) Elektronik posta adresi (varsa)  : sakir_aydin@milliemlak.gov.tr
2- İhale konusu yapım işinin
   a) niteliği, türü ve miktarı :   Yapım İşi (Karaman Merkez Hükümet Konağı Hizmet Binasının mevcut ısıtma sisteminin doğalgazlı sisteme dönüştürülmesi işi)

 

   b) Yapılacağı yer : KARAMAN-MERKEZ HÜKÜMET KONAĞI HİZMET BİNASI
   c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 7(Yedi) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
   d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.
3- İhalenin
   a) Yapılacağı yer:  : DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ MAKAM ODASI
   b) Tarihi ve saati  : 15 / 09 / 2008 – Pazartesi Saat: 14 : 00
 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,


4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tastikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin b bendinin 9. maddesinde belirtilen (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,


4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

 

4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
  4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi
4.1.9.İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.10 Yerli istekli olunduğuna ilişkin gerçek kişilerde nüfus cüzdanı sureti, Tüzel kişilerde tüzel kişiliğin bağlı olduğu birimlerden alınacak belge.

4.1.11. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.12. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.13. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
4.1.14. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde idari şartnamenin 7.1. maddesinde  belirtilen b, c, d, k, m, n, o bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.


4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1-Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart form KİK030.0/Y, KİK030.1/Y) verilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1 İsteklinin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler
 
4.3.2. İş deneyim belgeleri
İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %80 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.3. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler : Aşağıda belirtilen sayı ve nitelikte teknik personel için Teknik Personel Taahhütnamesi ve Belgeleri. (Taahhütnamenin ekinde ilgilinin diploma veya meslek odası kayıt belgesinin aslı veya noter tastikli suretinin verilmesi zorunludur.)

ADET   :       MESLEKİ ÜNVANI   :            ASGARİ DENEYİM SÜRESİ :
      1           Makine Mühendisi                      Doğalgaz yetki belgesi (Noter veya Makine Mühendisleri 
                                                                  odası onaylı )
     
4.4- Bu ihalede benzer iş olarak

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan benzer iş grupları listesinin (E) Mekanik Tesisat İşleri bölümünün II. Grup Isıtma Tesisatı İşleridir.
Her türlü doğalgazlı ısı tesisatı yapımı işleri.
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak Mühendislik bölümleri Makine Mühendisliğidir.

4.5 Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek mühendislerin Makine Mühendisi olması zorunludur.
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


6- İhale dokümanı Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü Karaman (İhale Döküman bedeli Karaman Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır) adresinde görülebilir ve 50 YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7- Teklifler ihale saatine kadar DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ MAKAM ODASI adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.)
8- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
             Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
                      

9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.
11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

Okunma : 4072
guney sigorta
karaman


Yavuzlar iplik
sağlam pen
Gündem haberleri
Karaman'da Genç Kadın Banyoda Ölü Bulundu!
25 Kasım 2020 Okunma: 11132 Asayiş
Karaman'da kar ve yağmur yağışı bekleniyor
24 Kasım 2020 Okunma: 9142 Karaman Hava Durumu
Şifa ararken mikrop kapabilirsiniz
24 Kasım 2020 Okunma: 6682 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın