Karamandan.com

Karamandan.com

26 Kasım 2020 Perşembe
Devlet Hastanesi Pvc ve Klima İhalesi
 İhale kayıt numarası* :  2008/1337141-İdarenina) adresi :  Turgut Özal Cd.
Kategori : İhaleler
30 Ağustos 2008 14:58
 
Devlet Hastanesi Pvc ve Klima İhalesi
karaman

 

İhale kayıt numarası* :  2008/133714

1-İdarenin

a) adresi :  Turgut Özal Cd. No 1      Karaman

b) telefon ve faks numarası :  (0338) 212 95 65

c) elektronik posta adresi (varsa) :  (0338) 214 10 31

2-İhale konusu malın

a) niteliği, türü ve miktarı :  Mal Alımı  5 Kalem

b) teslim [yeri/yerleri] :  Hastane Yeni Yoğun Bakım /Ayniyat

c) teslim[tarihi/tarihleri] :  Sözleşminin imzalanmasını müteakip 10 (on) gün içerisinde tek partide teslim edilecek, iş bitirilecektir.

3-İhalenin

a) yapılacağı yer :  Karaman Devlet Hastanesi İhale Salonu

b) tarihi ve saati : 01.09.2008  10:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  belgesi;

4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl  içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküler,

4.1.4- 4734 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b),  (c), (d), (e) , (g) ve (i)  bentlerinde  sayılan durumlar da  olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5- Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7- İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9- Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleriyle sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.Makina ekipmana ilişkin belgeler.

a) 3-4-5. kalemler için Ücretsiz garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça sağlamayı  taahhüt edecektir.

b)3-4-5. kalemler için Teklif edilen cihazlar CE belgesine sahip olmalı, İdarece istenmesi halinde ibraz edileceğine dair taahhütname teklif dosyasında bulunmalıdır.

c) 3-4 ve 5. kalemlere teklif veren firmalar teklifine, garanti süresi içerisinde cihazda oluşabilecek arızalar dışında yılda iki (2) kez TSE standartlarına uygun olarak, mahallinde ve ücretsiz bakım ve kalibrasyon yapacağına dair tahhütnameyi ekleyeceklerdir.

d)Hızlı devreden yedek parçaların ileriye dönük döviz bazında fiyatlı parça  listeleri verilecektir.

4.3.2.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları.

İhaleye iştirak edecek istekliler teklif ettiği malzemelerden 1 ve 2. kalemler için  numunelerini;

3-4-5 ve 6. kalemler için ise kataloglarını ihale dosyası ile birlikte vereceklerdir. İhale komisyonu gerek gördüğü taktirde 1 ve 2. kalemler  için katalogda isteyebilir.

4.4-Bu ihalede benzer iş olarak,  Bu ihalede benzer iş tanımlanmamıştır.

5-  Ekonomik Açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7-İhale dokümanı  Karaman Devlet Hastanesi Satın Alma Biririmi adresinde görülebilir ve  50.00 YTL karşılığı  aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler,  01.09.2008, saat 10:00  'e kadar  Karaman Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi 'e verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle  her bir iş kaleminin miktarı ile   iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Kısmi Teklif Verilebilir

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  60 ( Altmış) takvim günü olmalıdır.

12-  Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.                                   

Kalem No    Stok Adı                                  Miktar      Birim
----------  ----------------------------------------  ----------  -----------
         1  Antibakteriyel Heterojen PVC                     330  m2
         2  Antibakteriyel Homojen Pvc                       115  M2
         3  Klima 24.000 BTU                                   4  ADET
         4  Klima  9.000 BTU                                  10  ADET
         5  Klima 12500 BTU                                    1  ADET
 

 

Okunma : 4586
karaman


guney sigorta
sağlam pen
Yavuzlar iplik
Gündem haberleri
Karaman'da Genç Kadın Banyoda Ölü Bulundu!
25 Kasım 2020 Okunma: 10786 Asayiş
Karaman'da kar ve yağmur yağışı bekleniyor
24 Kasım 2020 Okunma: 9106 Karaman Hava Durumu
Şifa ararken mikrop kapabilirsiniz
24 Kasım 2020 Okunma: 6644 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın