Karamandan.com

Karamandan.com

26 Kasım 2020 Perşembe
Devlet Hastanesinden Yemek İhalesi
 1.
Kategori : İhaleler
30 Ağustos 2008 14:55
 
Devlet Hastanesinden Yemek İhalesi
karaman

 

1. İdarenin                                                İhale Kayıt No : 2008/134065

a ) Adresi  :  TURGUT ÖZAL CAD. NO:1 KARAMAN

b ) Telefon - Faks Numarası : 338 2129565 - 338 2141031

c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) : karamandevlet@mynet.com

2. İhale konusu hizmetin

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ekli listede belirtilen 4 kalem hizmet alımı.

b ) Yapılacağı Yer  : Karaman Devlet Hastanesi

c ) İşin Süresi : İşin süresi 12 ay olup 01.01.2009 tarihinde işe başlanılacak ve iş 31.12.2009 tarihinde sona erecektir.

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer  : Karaman Devlet hastanesi İhale Salonu

b ) Tarihi - Saati  : 22.09.2008 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge

4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1.Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,4.3.2. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

A- İhale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli makine ekipman, teçhizat ve diğer ekipmanları getireceğine ve işe başlama tarihinde hizmet vereceği yerde hazır bulunduracağına dair taahhütname verilecektir.

B-Makine tesis ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmamaktadır. Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tesvik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunması gerekir. Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipmanda kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile kendi malı sayılır.İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.

C-İdarece teslim edilen demirbaş malzemeleri ve mahalli  muhafaza ederek aynı sayıda ve özellikte geri teslim edeceğine dair taahhütname verecektir.

D-Mutfak, yemekhane, klinik ofisleri ve ambarların haşerelere karşı ilaçlanmasında ilaçlama işinin yetkili kişilere/firmalara yaptırılacağına dair taahhütname verilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Malzemeli Yemek Pişirme ve Dağıtımı İşi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı Karaman Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi Turgut Özal Cad. No:1 KARAMAN adresinde görülebilir ve 100 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 22.09.2008 tarihi, saat 10:00 'a kadar Karaman Devlet hastanesi İhale Salonu adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

Diğer Hususlar:

1-Yemeğin pişirilmesi işi hastane mutfağında yapılacaktır. Teklif veren firmalar Hastane mutfağında yangın, su basması, arıza veya başka olağan dışı bir durum oluşması nedeni ile yemek çıkarılamaması durumunda,  bu süreç içerisinde üretimi, Karaman il sınırları içerisinde  yemek üreticisinde veya yemek fabrikasında (ilgili mevzuata uygun faaliyet yürüten) şartnamede istenilen şartlara uygun şekilde hazırlayarak/hazırlatarak hastaneye getireceği ve hizmeti aksatmadan yürüteceği hususunda taahhütnameyi tekliflerine ekleyeceklerdir.

Ek: Sıra No İşin Cinsi Miktarı Birimi

1 Normal Yemek 220000 Adet

2 Diyet Yemek 20000 Adet

3 Normal Kahvaltı 85000 Adet

4 Diyet Kahvaltı 13000 Adet

 

Okunma : 4624
sağlam pen
karaman


Yavuzlar iplik
guney sigorta
Gündem haberleri
Karaman'da Genç Kadın Banyoda Ölü Bulundu!
25 Kasım 2020 Okunma: 10693 Asayiş
Karaman'da kar ve yağmur yağışı bekleniyor
24 Kasım 2020 Okunma: 9101 Karaman Hava Durumu
Şifa ararken mikrop kapabilirsiniz
24 Kasım 2020 Okunma: 6636 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın