Karamandan.com

Karamandan.com

26 Kasım 2020 Perşembe
Doğalgaz Dönüşüm ihalesi
 İhale Kayıt No : 2008/1175721.
Kategori : İhaleler
30 Ağustos 2008 14:59
 
Doğalgaz Dönüşüm  ihalesi
karaman

 


İhale Kayıt No : 2008/117572

1. İdarenin

a ) Adresi: ATATÜRK CAD. NO:19 KARAMAN

b ) Telefon - Faks Numarası: 338 2131667 - 338 2126615

c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) : karamandhs3@saglik.gov.tr

2. İhale Konusu:82. YIL DEVLET HASTANESİNİN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı: 82. Yıl Devlet Hastanesinin doğalgaz dönüşüm işinin tamamı

b ) Teslim Yeri  : Karaman 82. Yıl Devlet Hastanesi

c ) Teslim Tarihi: Sözleşmenin imzalandığının (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının) İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer: Karaman 82. yıl devlet hastanesi  toplantı salonu

b ) Tarihi - Saati: 15,08,.2008 – 10.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d)İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

e) Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

f) İdari  Şartnamede belirlenen geçici teminat.

g) 4.2 ve 4.3 üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı veya konsorsiyum  beyannamesi.

 j) İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

k) İdari şartnamenin 8 nci veya 36.4 üncü maddelerinde istenmesi halinde, “yerli istekli” olunduğuna ilişkin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler.

l) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

m)İdari  Şartnamenin “VI- DİĞER HUSUSLAR” kısmında istenmesi halinde, Yapım İşleri İhaleleri    Uygulama Yönetmeliği’nin 34 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen belgeler.

 n) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.

o) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

p) (Ek:  22/06/2005 – 25853 R.G. / 29 md.)

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b), (c), (d), (k), (m), (n), (o) ve (p) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumların ihaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde konsorsiyumlarda (b), (c), (d), (k), (m), (n) ve (o) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından, (p) bendine ilişkin olarak ise işin ilgili kısmına teklif veren ortak tarafından o kısma ilişkin belgelerin sunulması gerekir.

(Ek:  22/06/2005 – 25853 R.G. / 29 md.)

4.2 Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1- Mali Durum Bildirimi (KİK.030.0/Y) verilecektir.

4.2.2- Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart form KİK030.0/Y, KİK030.1/Y) verilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

4.3-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İsteklinin, son on beş yıl içinde, yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70' i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’ si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50’ sinden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.3.2- İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler.

a) Anahtar Teknik Personelin 1 adet makine mühendisi en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.

b) Doğalgaz Sertifika yönetmeliği 5. maddesi gereğince teklif verecek istekliler Karaman İlinde şehir içi Doğalgaz  dağıtımında tek yetkili olan Karamangaz veya kurum adına ve kurum tarafından yetki belgesi ile yetkilendirilen resmi veya özel şirketler tarafından verilen sertifikayı sunacaklardır.

4.3.3- İhale üzerinde kalan isteklinin, taahhüt edilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur.

4.3.4.İş Deneyim belgeleri yerine Diplomalarını sunmak suretiyle başvuranlardan İnşaat Mühendisi veya Makine Mühendisi Diplomaları İş Deneyim belgesi yerine kabul edilecektir. (İş deneyim belgesi olarak ihaleye diplomayla katılacak İnşaat Mühendisi veya Mimar isteklilerin diplomalarıyla birlikte Meslek Odası Kayıt belgelerini veya kamuda mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden hizmet çizelgelerini sunmaları gerekmektedir.)

4.3.5.İdari şartnamede bahsi geçmeyen ancak teknik şartnamede istenilen belge bilgi ve taahhütnameler

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale sadece yerli isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı Karaman 82. Yıl Devlet Hastanesi satın alma servisi adresinde görülebilir ve 100 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 15,08.2008 tarihi, saat 10.00 'a kadar Karaman 82. yıl devlet hastanesi toplantı salonu adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. Kısmı teklif verilemez, işin tamamı için teklif verilecektir

10.1 İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

10.2-İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

10.3-Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  90 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13. - İş Ortaklığı;

13.1-Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

13.2-İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaktır.

13.3-İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığından sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.

13.4-İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilmelidir.

13.5-İş ortaklığında pilot ortak en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir.

14-Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım işlerinde iş deneyimde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan H/I-H/II- gurubundaki İşler benzer iş olarak kabul edilecektir ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; inşaat ,makine mühendislikleridir.

Okunma : 5115
sağlam pen
Yavuzlar iplik
guney sigorta
karaman


Gündem haberleri
Karaman'da Genç Kadın Banyoda Ölü Bulundu!
25 Kasım 2020 Okunma: 11083 Asayiş
Karaman'da kar ve yağmur yağışı bekleniyor
24 Kasım 2020 Okunma: 9139 Karaman Hava Durumu
Şifa ararken mikrop kapabilirsiniz
24 Kasım 2020 Okunma: 6675 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın