Karamandan.com

Karamandan.com

29 Ekim 2020 Perşembe
İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ihalesi
SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR.
Kategori : İhaleler
28 Ağustos 2020 18:06
 
İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ihalesi
karaman

SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR. KARAMAN ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ KIZILLAR AĞİNİ KÖYÜ HİS PROJESİ YAPIM İŞİ.

Yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İKN    :    2020/385683

1-İdarenin

a) Adı     :    KARAMAN ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRÜ
b) Adresi     :    Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Cad. No:130 70100 - KARAMAN MERKEZ/KARAMAN
c) Telefon ve faks numarası     :    3382261778 - 3382261787
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası     :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı     :    MERKEZ KIZILLAR AĞİNİ KÖYÜ HİS PROJESİ YAPIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı     :    5 Adet Sarnıç İçin Betonarme Su Toplama Yapısı Yapılması İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer     :    Karaman Merkez Kızıllar Ağini Köyü
ç) Süresi/teslim tarihi     :    Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
d) İşe başlama tarihi     :    Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati     :    16.09.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)     :    KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ İHALE SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
A)ALTYAPI İŞLERİ/III.GRUP: BORU VE İLETİM HATTI İŞLERİ, IV.GRUP:İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ VE IX. GRUP SU YAPILARI İŞLERİ.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
Ziraat Mühendisi veya İnşaat Mühendisi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 
 

 

Okunma : 466
REKLAM
guney sigorta
Yavuzlar iplik
karaman


EKSPERTİZ
Gündem haberleri
Merhum kefeninin arasında not bıraktı
28 Ekim 2020 Okunma: 35922 Yaşam
Karaman Selçuklu Hastanesinde hayrete düşüren ameliyat
27 Ekim 2020 Okunma: 8396 Sağlık
TÜM BİNA KARANTİNAYA ALINDI
25 Ekim 2020 Okunma: 8352 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın