Karamandan.com

Karamandan.com

15 Ocak 2021 Cuma
KMÜ'de Trafo İşi Yaptırılacaktır
1.
Kategori : İhaleler
06 Nisan 2009 16:33
 
KMÜ'de Trafo İşi Yaptırılacaktır
1. İdarenin

a ) Adresi  : Yunus Emre Yerleşkesi KARAMAN

b ) Telefon - Faks Numarası :  338 2262046 - 338 2262023

c ) Elektronik Posta Adresi  :  yapiisleri@kmu.edu.tr

ç ) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :

2. İhale konusu yapım işinin

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1830 KWa AG-OG Enerji Tesis İşi

b ) Yapılacağı Yer  : KMÜ Yunus Emre Yerleşkesi KARAMAN

c ) İşe Başlama Tarihi  : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 75 takvim günüdür.

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer  : KMÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

b ) Tarihi - Saati  : 21.04.2009 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi yada Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından, düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen belge.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

Adet Adı-Cinsi Özelliği

1 Kepçe Beko ve kepçe özelliği olan İş makinası

1 Kamyon Damperli, hafriyat taşıma işine uygun

4.4. Bu ihalede Benzer iş olarak kabul edilecek işler ve denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan D/II, D/III, Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; Elektrik Mühendisliği dir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KMÜ Yunus Emre Yerleşkesi KARAMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

Okunma : 3344
guney sigorta
karaman


sağlam pen
Yavuzlar iplik
Gündem haberleri
Karamanlı İşçilere önce gözaltı, sonra 8 Bin lira ceza iddiası
13 Ocak 2021 Okunma: 21522 Ekonomi
Karamanlı Kayıp Gencin Ailesi Star TV'de
11 Ocak 2021 Okunma: 20969 Gündem
Karaman için beklenen yağışlar geliyor!
11 Ocak 2021 Okunma: 7772 Karaman Hava Durumu
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın