Karamandan.com

Karamandan.com

21 Ocak 2021 Perşembe
Karaman İl Sağlık Müdürlüğü'nden İhale
BAĞLIK SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN TIBBİ CİHAZ METROLOJİ KALİBRASYON HİZMET ALIMI.
Kategori : İhaleler
12 Ağustos 2020 17:23
 
Karaman İl Sağlık Müdürlüğü'nden İhale

BAĞLIK SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN TIBBİ CİHAZ METROLOJİ KALİBRASYON HİZMET ALIMI.
KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Bağlık Sağlık Tesisleri İçin Tıbbi Cihaz Metroloji Kalibrasyon Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    :    2020/411890

1-İdarenin
a) Adresi    :    HAMIDIYE MAHALLESI 703 SOKAK NO:13 70100 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN
b) Telefon ve faks numarası    :    3382265019 - 3382265034
c) Elektronik Posta Adresi    :    [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    1 KISIM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer    :    KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KARAMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ VE 
ERMENEK DEVLET HASTANESİ
c) Süresi    :    İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU (Hamidiye Mh. 703. Sk. No:13 Emniyet Müd. Karşısı Merkez/KARAMAN)
b) Tarihi ve saati    :    26.08.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1-  Firmayı tanımlayan haberleşme adresi, , internet adresi, telefon , faks numarası ve faaliyette olduğunu gösteren belgeyi ihale dosyasında sunulmalıdır.

2- Yüklenici firma, ihale tarihinde geçerli olan, içeriğinde ‘kalibrasyon’ veya ‘ölçümleme’ ifadesi yer alan TS-EN-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesini ihale dosyasında sunulmalıdır.

3- Yüklenici firma, ihale tarihinde geçerli olan, TS-EN-ISO/IEC 17025 Standardını kapsayan test kontrol ve kalibrasyon yapabilme yetkisine sahip olduğunu gösteren uygunluk belgesini ihale dosyasında sunulmalıdır.

4-Kalibrasyon hizmeti uygulanacak firma ; kalibrasyonu yapılacak tıbbi cihazlarda hangi test cihazını kullanacağını ibraz etmeli ve kalibratör envanterini bildirmelidir. Kalibrasyon hizmeti uygulayacak firma kalibrasyon için kullanacağı referans test cihazlarına ait TÜRKAK vb. bir üst kurum tarafından izlenebirliği olan, geçerli tarihe sahip sertifikalarını   ihale dosyasında sunulmalıdır

5-Kalibrsyon hizmeti uygulayacak firma ; Tıbbi Cihazların Test Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelikte yer alan yetki grubuna göre yeterli öğrenime sahip , Sağlık Bakanlığı Sağlık  Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan uzman eğitim standartlarına uygun olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir eğitim kurumundan tıbbi cihazlar için ilgili yetki grubunda eğitim almış, sertifikalandırılmış personelleri uhdesinde bulunduracak ve bu kişiler tarafından kalibrasyon işi yapılacaktır. Bu eğitim sertifikalarını   ihale dosyasında sunulmalıdırYüklenici firma kalibrasyon işini yapacak personellerinin eğitim sertifikalarında EK-2’de yer alan yetki grubu programlarının tümünden eğitim almış olduğunu alım aşamasında belgelemelidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve/veya özel sektörde Biyomedikal ve/veya Tanısal Radyolojik Cihazlara yapılmış olan Deney ve/veya Muayene ve/veya Kalibrasyon ve/veya Kalite Kontrol Testi Hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ (Hamidiye Mh. 703. Sk. No:13 Emniyet Müd. Karşısı Merkez/KARAMAN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Okunma : 590
sağlam pen
Yavuzlar iplik
guney sigorta
karaman


Gündem haberleri
Duru Bulgur: Gerçek ortaya çıkacak
20 Ocak 2021 Okunma: 40145 Gündem
Duru Bulgur hakkında soruşturma başlatıldı
20 Ocak 2021 Okunma: 27590 Ekonomi
Asgari ücretle çalışan işçi bulduğu parayı karakola teslim etti
20 Ocak 2021 Okunma: 20436 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın