Karamandan.com

Karamandan.com

21 Ocak 2021 Perşembe
Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından iki ayrı ihale
Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı iki ayrı ihale yayınladı.
Kategori : İhaleler
06 Ağustos 2020 15:34
 
Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından iki ayrı ihale

Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı iki ayrı ihale yayınladı.

İHALE 1:

Taşkale Köyü Manazan Mağaraları WC - Güvenlik Kulübesi Tadilatı ve Enerji Temini İşi, 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine Göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2020/26

1. İdarenin

a) Adı: Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

b) Adresi: Karaman Valiliği Sakabaşı Mahallesi Zeytindalı Bulvarı No:144/A KARAMAN

c) Telefon ve faks numarası: 0 (338) 213 0996

ç) Elektronik posta adresi: [email protected]

d) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :

2. İhale konusu yapım işinin

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı: Taşkale Köyü Manazan Mağaraları WC - Güvenlik Kulübesi Tadilatı ve Enerji Temini İşi.

İhalenin niteliği, türü ve miktarı bilgileri ihale dokümanında yer almaktadır.

b) Yapılacağı yer: Karaman İli Merkez İlçesi Taşkale Köyü.

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren  10(On) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 60(Altmış) takvim günüdür.

3. İhalenin

a) Yapılacağı yer: Karaman Valiliği Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati: 17.08.2020 Pazartesi günü, saat: 15:00

c) Son teklif sunma tarih ve saati: 17.08.2020 Pazartesi günü, saat: 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkâr Odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde; bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin 1. fıkrasında yer alan (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname verilecektir.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu.
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde belirlenen Geçici Teminata ilişkin Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat Mektupları dışındaki Teminatların Birlik Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,
4.1.7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.9. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.10. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.1.11. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. İdare tarafından isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin kriter belirlenmemiştir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirlenmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, uygulama işleri için son 15 yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az %80 (yüzde seksen)’ i oranında gerçekleştirdiği veya %80 (yüzde seksen)’i oranında denetlediği veya yönettiği iş, İdarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.
4.3.2. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %50’si oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin İş Deneyim Belgesi istenir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere dair 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğde yer alan (B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ 3. GRUP BİNA İŞLERİ ile aynı grup işlerin ikmal ve onarım işlerini yapmış olmak Benzer İş Deneyimi olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisi veya Mimarlık diploması benzer işe denk sayılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ait Vakıflar Bankası Karaman Şubesindeki TR81 0001 5001 5800 7272 5379 82 nolu hesabına veya Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Karaman Valiliği Sakabaşı Mahallesi Zeytindalı Bulvarı No:144/A KARAMAN adresinde Başkanlığa para yatırılarak 100,00.TL (Yüz.TürkLirası) karşılığında satın alınabilir..

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, 17.08.2020 Pazartesi günü, saat: 14:00’ e kadar Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Karaman Valiliği Sakabaşı Mahallesi Zeytindalı Bulvarı No:144/A KARAMAN adresine bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından elden teslim edilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9.  İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10.  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60(Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. İlan metninde belirtilmeyen hususlar için işe ait idari ve teknik şartnameler bağlayıcı nitelik taşır ve istekliler bu hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

14. Birlik Başkanlığı 4734 sayılı (ceza ve yasaklamalar hariç) K.İ.K’na tabi değildir. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir.

İHALE 2

Karaman İli Muhtelif Köy Yollarında Kullanılmak Üzere Trafik İşaret Levhaları ile Boya, Tiner ve Cam Küreciği Alım İşi,  28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine Göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2020/25

1. İdarenin

a) Adı: Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

b) Adresi: Karaman Valiliği Sakabaşı Mahallesi Zeytindalı Bulvarı No:144/A KARAMAN

c) Telefon ve faks numarası: 0 (338) 213 0996

ç) Elektronik posta adresi: [email protected]

2. İhale konusu malın

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı: Karaman İli Muhtelif Köy Yollarında Kullanılmak Üzere Trafik İşaret Levhaları ile Boya, Tiner ve Cam Küreciği Alım İşi.

İhalenin niteliği, türü ve miktarı bilgileri ihale dokümanında yer almaktadır.

b) Teslim Yeri: Malların yükleme, nakliye, boşaltma ve istif işleri yüklenici tarafından yapılacak olup, Karaman İl Özel İdaresi Ambarlarına yüklenici tarafından teslim edilecektir. Detaylı teslimat bilgileri ihale dokümanı içerisinde yer alan Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

c) Teslim Süresi: Sözleşme yapılmasından itibaren 45(KırkBeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3. İhalenin

a) Yapılacağı yer: Karaman Valiliği Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati: 17.08.2020 Pazartesi günü, saat: 14:30

c) Son teklif sunma tarih   ve saati: 17.08.2020 Pazartesi günü, saat: 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkâr Odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde; bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin 1. fıkrasında yer alan (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname verilecektir.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu.
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde belirlenen Geçici Teminata ilişkin Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat Mektupları dışındaki Teminatların Birlik Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,
4.1.7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.9. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirlenmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Teknolojik Ürün Deneyim belgelerinden birinin sunulması gerekmektedir.
4.3.2. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %40’ından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin İş Deneyim Belgesi istenir.
4.3.3. İstekliden istenilen belgeler: 
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler.
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
ç) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi.
d) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
e) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
f) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, istekliler, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.3.4. İstekliden istenilen belgeler: Standarda ilişkin belgeler: Teknik şartnamede belirtilen malzemeler var olan ilgili TSE standartlarına göre uygun olacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler;
4.4.1. Her türlü Karayolu Standart Trafik İşaret Levhaları, Yön Bilgi Levhaları, Omega direk, imalatı ve satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ait Vakıflar Bankası Karaman Şubesindeki TR81 0001 5001 5800 7272 5379 82 nolu hesabına veya Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Karaman Valiliği Sakabaşı Mahallesi Zeytindalı Bulvarı No:144/A KARAMAN adresinde Başkanlığa para yatırılarak 50,00.TL (Elli.TürkLirası) karşılığında satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, 17.08.2020 Pazartesi günü, saat: 14:00’ e kadar Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Karaman Valiliği Sakabaşı Mahallesi Zeytindalı Bulvarı No:144/A KARAMAN adresine bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından elden teslim edilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60(Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. İlan metninde belirtilmeyen hususlar için işe ait idari ve teknik şartnameler bağlayıcı nitelik taşır ve istekliler bu hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

14. Birlik Başkanlığı 4734 sayılı (ceza ve yasaklamalar hariç) K.İ.K’na tabi değildir. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

Okunma : 944
guney sigorta
karaman


Yavuzlar iplik
sağlam pen
Gündem haberleri
Duru Bulgur: Gerçek ortaya çıkacak
20 Ocak 2021 Okunma: 40860 Gündem
Duru Bulgur hakkında soruşturma başlatıldı
20 Ocak 2021 Okunma: 27686 Ekonomi
Asgari ücretle çalışan işçi bulduğu parayı karakola teslim etti
20 Ocak 2021 Okunma: 20528 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın