Karamandan.com

Karamandan.com

18 Ocak 2021 Pazartesi
Medaş Araç Kiralayacak
 1.
Kategori : İhaleler
13 Şubat 2009 12:53
 
Medaş Araç Kiralayacak

 

1. İdarenin

a ) Adresi:MEDAŞ Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Sancak Mah. Yeni İstanbul Cad No: No:92

42003 Selçuklu/ Konya

b ) Telefon – faks numarası:0332.2550060 - 0332.2550085

c ) Elektronik posta adresi ( varsa ): medas.ticaret@tedas.gov.tr

2. İhale Konusu Hizmetin

a ) Niteliği, türü ve miktarı:1)Karaman İçin Sürücülü Binek Taksi:1 Ad.

2)Karaman İçin Sürücülü Kapalı Kasa Kamyonet:3 Ad.

3)Karaman İçin Sürücülü 15 Kişilik Minibüs:3 Ad.

4)Ermenek İçin Sürücülü Kapalı Kasa Kamyonet:1 Ad.

5)Ayrancı İçin Sürücülü Kapalı Kasa Kamyonet:1 Ad.

b ) çalışacağı yer :Karaman

c ) işin süresi :730 Takvim Günü (01.04.2009-31.03.2011)

3. İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin

a ) Yapılacağı Yer:Medaş Genel Müdürlüğü Yeni İstanbul Cad. No:92 Selçuklu/Konya

b ) Tarihi – Saati:05.03.2009 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, İstekli adına katılan kişinin İhaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4.1.8. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.9. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.11. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.

4.1.12. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.1.13. İhale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat v.b. belgeler Teknik Şartnamenin 2.1.2-3.1.6-3.2.5-3.2.6-3.3.2-3.3.3-3.3.7 maddelerinde belirtilmiştir.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, yukarıda belirtilen (2), (3), (4), (11) ve (12) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu belgeler istenmemektedir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri:  İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin verilmesi zorunludur. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %25 oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.

4.3.2. İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler; Anahtar Teknik Personel istenmemektedir. Ancak,  Yüklenici fiilen işe başladığı tarihte, araç sürücülerine ilişkin bir dosya oluşturacak ve bu dosyada Yüklenicinin Taşıt Kiralama Sözleşmesi dışında personeli olarak çalışan her bir şoföre ait İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri gereği tanzim edilecek belgeler (SSK Bildirgeleri vb.), tüm sürücüler için Cumhuriyet Başsavcılığından alınan iyi hal kâğıdı, Sağlık Raporu (Şoförlük ve operatörlük yapabileceğine dair), Ehliyet / iş makinesi operatör belgesi fotokopisi, Ticari Taşıt Kullanma Belgesi, Nüfus cüzdanı sureti, İkametgah belgesi, ev telefon numarası ile var ise cep Telefon numarası bulunacak olup, bu dosyanın bir kopyası idareye (bir ön yazı ile elden) verilecektir.

Çalışacak şoförler en az 1 yıllık deneyime sahip olup 60 yaşın üzerinde olmayacaktır. İş makinelerini kullanan personel operatör belgesine sahip ve en az 1 yıl iş deneyimli olacaktır.

4.3.3. Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler: Tip İdari Şartnamenin 2 inci maddesinin (d) bendinde belirtilen listedeki araçlar için İsteklinin kendi malı olma şartı aranmayacaktır. Araçlar ile ilgili özellikler Teknik Şartnamede belirtilmiştir. Ancak isteklinin kendi malı olan araç, makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman  için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir. (İstekli, Şartnamelerinde istenilen özelliklerde araç ve sürücü çalıştıracağına dair noter onaylı taahhütnameyi teklifi ile beraber verecektir. Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. Üzerine iş bırakılan istekli, sözleşme imzalamadan önce;

-Sahibi bulunduğu araçların noter onaylı ruhsat fotokopilerini,

-Kiralayacakları araçları sözleşme süresince çalıştıracağına dair ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış noter onaylı araç kira sözleşmelerini

- Kasko Sigorta Poliçe Suretlerini vermek zorundadır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , a- Personel ve/veya Yolcu Taşıma Hizmetleri, b- Nakliye İşleri (Yük Taşıma), c- Hizmet Alımı Şeklinde Araç Çalıştırma Hizmetleri, d- Araç Kiralama Hizmetleri, e- İş Makinesi Kiralama Hizmetleri.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli-yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı, MEDAŞ Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Sancak Mah.Yeni İstanbul Cad No: No:92 Kat:4 Oda No:418 Selçuklu/KONYA adresindeki Ticari İşler Müdürlüğü’nde görülebilir ve 50,00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar MEDAŞ Genel Müdürlüğü Sancak Mah.Yeni İstanbul Cad No: No:92 Selçuklu/ Konya (Genel Muhaberat Servisi Oda No:Z-17)) verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir, kısmi teklifin ne şekilde verileceği Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilmiştir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13. İhale TEDAŞ Genel Müdürlüğü 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 ’üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik esaslarına göre yapılacak olup ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Okunma : 7041
sağlam pen
guney sigorta
karaman


Yavuzlar iplik
Gündem haberleri
Karaman’da dev operasyon: 34 gözaltı
16 Ocak 2021 Okunma: 10996 Asayiş
Türkiye’nin en yükseği olacak! Antalya - Konya Karaman’ı Bağlayacak
16 Ocak 2021 Okunma: 10340 Gündem
Karaman'da korona aşılaması başladı
14 Ocak 2021 Okunma: 6287 Sağlık
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın