Karamandan.com

Karamandan.com

26 Kasım 2020 Perşembe
Medaş'tan Elektrik Şebekesi İhalesi
 İhale Kayıt No : 2008/1394061.
Kategori : İhaleler
30 Ağustos 2008 14:56
 
Medaş'tan Elektrik Şebekesi İhalesi
karaman

 

İhale Kayıt No : 2008/1394061.

İdarenin

a ) Adresi :Sancak Mah. Yeni İstanbul Cad. No:92 Selçuklu/KONYA

b ) Telefon - Faks Numarası:332 2550060 - 332 2550085

c ) Elektronik Posta Adresi (varsa):medas.ticaret@tedas.gov.tr

2. İhale konusu yapım işinin

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı:Karaman  İli, Kılbasan  Kasabası ve Ayrancı İlçesi  AG-OG Elektrik Tesisi 

b ) Yapılacağı Yer:Karaman 

c ) İşe Başlama Tarihi :Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren30 (otuz) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır 

d ) İşin Süresi:Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer:MEDAŞ Genel Müdürlüğü Sancak Mah. Yeni İstanbul Cad. No:92 Selçuklu/KONYA

b ) Tarihi - Saati :10.09.2008 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. 4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler,

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler

Teknik Personel Taahhütnamesi

1 adet B tipi Şantiye Şefi, Elektrik veya Elk-Elektronik Müh. En az 6 ay mesleki deneyimi olmak kaydıyla benzer iş deneyimi aranmaz. İstekli sözleşme süresince, şantiye şefini çalıştırmayı taahhüt edecektir. Taahhüt edilen teknik personelin belirtilen özelliklere haiz olduğunu gösterir belgeler ( ayrıntıları idari şartnamede belirtilmiştir) sözleşme imzasından sonra beş gün içinde ibraz edilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , "(D) ELEKTRİK İŞLERİ"I-GRUP: Enerji İletim ve Dağıtım Havai Hatları (1-Enerji İletim ve Havai Hatları, 2-Enerji Dağıtım Havai Hatları )II-GRUP: Yeraltı Kablolama İşleri (1-AG Kablolama, 2-OG Kablolama )

III-GRUP: Şebeke ve Tesisi İşleri (1-Şalt Tesisleri, 2-Trafo Merkezleri ve OG Kompanzasyon Tesisleri,

3- OG Dağıtım Şebeke İşleri,

4- (a)-AG Dağıtım Şebeke İşleri,

(b)-Dağıtım Merkezleri ve Kompanzasyon İşleri,

(c)-AG Sokak Aydınlatma Tesisleri ) işleri ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; Elektrik veya Elk-Elektronik Mühendislikleri dir 

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. İhale dokümanı MEDAŞ Genel Müdürlüğü Sancak Mah. Yeni İstanbul Cad. No:92 Selçuklu/KONYA adresinde görülebilir ve 200 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler ihale saatine kadar MEDAŞ Genel Müdürlüğü Sancak Mah. Yeni İstanbul Cad. No:92 Selçuklu/KONYA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

 


 

Okunma : 6723
Yavuzlar iplik
sağlam pen
karaman


guney sigorta
Gündem haberleri
Karaman'da Genç Kadın Banyoda Ölü Bulundu!
25 Kasım 2020 Okunma: 10823 Asayiş
Karaman'da kar ve yağmur yağışı bekleniyor
24 Kasım 2020 Okunma: 9107 Karaman Hava Durumu
Şifa ararken mikrop kapabilirsiniz
24 Kasım 2020 Okunma: 6645 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın