Karamandan.com

Karamandan.com

26 Kasım 2020 Perşembe
Medikal Malzemeleri Alımı İhalesi
b) telefon ve faks numarası :  (0338) 212 95 65c) elektronik posta adresi (varsa) :  (0338) 214 10 312-İhale konusu malın a) niteliği, türü ve miktarı :  Mal Alımı  19 Kalemb) teslim [yeri/yerleri] :  Karaman Devlet Hastanesi Ayniyat/Ambarc) teslim[tarihi/tarihleri] :  İşin Süresi Sözleşme İmzalandığı Tarihten İtibaren 10 Takvim Günüdür.
Kategori : İhaleler
11 Eylül 2008 18:41
 
Medikal Malzemeleri Alımı İhalesi
karaman


b) telefon ve faks numarası :  (0338) 212 95 65
c) elektronik posta adresi (varsa) :  (0338) 214 10 31
2-İhale konusu malın
a) niteliği, türü ve miktarı :  Mal Alımı  19 Kalem
b) teslim [yeri/yerleri] :  Karaman Devlet Hastanesi Ayniyat/Ambar
c) teslim[tarihi/tarihleri] :  İşin Süresi Sözleşme İmzalandığı Tarihten İtibaren 10 Takvim Günüdür.
3-İhalenin
a) yapılacağı yer :  Karaman Devlet Hastanesi İhake Salonu
b) tarihi ve saati : 16.09.2008  10:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  belgesi;
4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl  içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküler,
4.1.2.3- 
4.1.4- 4734 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b),  (c), (d), (e) , (g) ve (i)  bentlerinde  sayılan durumlar da  olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5- Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7- İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9- Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleriyle sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri::
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %25 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.
4.3.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler
   a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler
  b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler
   c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi
verilmesi.
4.3.3. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
İhaleye teklif verecek olan firmalar  bakım onarım için gerekli alt yapıya sahip olduklarını, servis imkanlarını ve altyapısını belgeleyeceklerdir. ( Teknik personel sayısı,bakım ve onarım imkanları vb. )
4.3.4. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
a) İhaleye teklif verecek olan firmalar Teklif edilen medikal gaz ve vakkum malzemelerinin en az 2 ( İki ) yıl süreyle ücretsiz garantili olduğuna, 2 ( İki ) yıllık ücretsiz garantiden sonra 10 ( On ) yıl süreyle ücret dahilinde geçerli olacak şekilde yedek parça, bakım-onarım vereceğine ilişkin taahhütname vereceklerdir.
b) Üretici ve ithalatçı firmaların ve bu firmaların adı altında bayilerinin tıbbi cihaz kayıt sistemine ( TCKS ) kayıtlı olduklarına dair belge teklif dosyalarında bulundurulacak ve bunun teyidi www.saglik.gov.tr adresinden idare tarafından gerçekleştirilecektir.
c)Teklif edilen malzemeler ait hızlı devreden yedek parçalara ait döviz bazında parça fiyat listesi verilecektir.
4.3.5. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar
a)Teklif veren firmalar  09.01.2007 gün ve 26398 sayılı resmi gazetede yayınlanan ´´ Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ´´ kapsamındaki malzemelerin CE belgeli olacağını komisyonca istenilmesi halinde aslını veya noter onaylı suretini sunacağına dair taahhütnameyi tekliflerine ekleyeceklerdir.
b) İhaleye teklif verecek olan firmalar teklif edilen malzemelerin standartlara uygunluğunu gösteren ( TSE - TSEK vb.) belgelerden veya Uluslararası  Akreditasyon Formu Karşılıklı  Tanıma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verilen sertifikalardan herhangi birisinin  aslını veya noter onaylı suretini teklif dosyasında sunacaklardır.       
4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları
İhaleye teklif verecek olan firmalar teklif ettikleri ürünlere ait teknik bilgilerin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerini ihale komisyonuna  teklif dosyasında sunacaklardır.
4.4-Bu ihalede benzer iş olarak,  Bu ihalede her türlü medikal gaz sistemi ve malzemeleri satışı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5-  Ekonomik Açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
7-İhale dokümanı  Karaman Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresinde görülebilir ve  75.00 YTL karşılığı  aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Teklifler,  16.09.2008, saat 10:00  'e kadar  Karaman Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-  İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle  her bir iş kaleminin miktarı ile   iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
 Kısmi Teklif Verilemez.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  60 ( Altmış) takvim günü olmalıdır.
12-  Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
Malzeme Listesi 
S.no Malzemenin Cinsi   Miktarı Birimi
1 YATAY YOĞUN BAKIM  20 adet
2 Q-Clic Oksijen Prizi  Bs-5682 . 60 adet
3 Q-Clic Basınçlı Hava Prizi BS -5682 . 60 adet
4 Q-Clic Vakum Prizi BS -5682 . 60 adet
5 Oksijen Flowmetresi Nemlendirme 15 adet
6 Vakum Regülatörü 0-760 mmg /h  Regülatörlü-Manometreli 12 adet
7 Oksijen Abone Fişi BS 15 adet
8 Hava-4 Abone Fişi BS 15 adet
9 Vakum Abone Fişi BS 15 adet
10 Monitör Sehpası Raya Monte 12 adet
11 Raya Monte 2 lt Vakum Kavanoz 12 adet
12 Raya Monte Serum Asklığı 12 adet
13 12 mm Medikal Tip Bakır Boru 90 adet
14 15 mm Medikal Tip Bakır Boru 231 adet
15 22 mm Medikal Tip Bakır Boru (Sıva Altı Tecritli olacak ) 290 adet
16 Tavan Askı Sistemi. 120 adet
17 İthal -Dirsek Te-Manşon-Kelepçe 60 adet
18 Hat Vanası Boru Bağlantılı Rekorlu 9 adet
19 Güvenlik Hattı 160 adet

Okunma : 4768
sağlam pen
Yavuzlar iplik
karaman


guney sigorta
Gündem haberleri
Karaman'da Genç Kadın Banyoda Ölü Bulundu!
25 Kasım 2020 Okunma: 10820 Asayiş
Karaman'da kar ve yağmur yağışı bekleniyor
24 Kasım 2020 Okunma: 9107 Karaman Hava Durumu
Şifa ararken mikrop kapabilirsiniz
24 Kasım 2020 Okunma: 6645 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın