Karamandan.com

Karamandan.com

16 Temmuz 2020 Perşembe
karaman

Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğünden İhale
Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü.
Kategori : İhaleler
29 Haziran 2020 17:26
 
Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğünden İhale

Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü.

NECİP FAZIL KISA KÜREK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

Okulumuz yatılı öğrencilerinin 2020 -2021 yılı 6 kalem muhtelif Yiyecek Alımı işi 4734 Kamu İhale Kanunun 19. Maddesince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
1-İdarenin;
a) Adresi: ÜNİVERSİTE MH. Şehit Muhammet YALÇIN BulvarıI NO: 5/ 70100 KARAMAN
b) Telefon veya faks numarası: 338 228 05 38–338 228 04 77
2  -      İhale Konusu Malın; Hizmetin    3  -   İhalenin    İhale
Türü    Niteliği    Miktarı    Teslim Yeri    Teslim     İşin     Yapılacağı    Kayıt 

Yapılacağı Yer    Tarihi    Süresi    Yer    Tarih    Saat    No, su

EKMEK YİYECEK 1 Kalem    NECİP FAZIL KISAKÜREK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ   
 
01.09.2020
30.06.2021    
10 AY    Üniversite Mah. Ş.Muhammet YALÇIN Bulvarı No:5 Karaman    
09.07.2020    09:00     2020 / 324815
TATLI VE UNLU MAMÜLLERİ    YİYECEK    4 Kalem    NECİP FAZIL KISAKÜREK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ     
01.09.2020
30.06.2021    10 AY    Üniversite Mah. Ş.Muhammet YALÇIN Bulvarı No:5 Karaman    
09.07.2020    09:30    2020 / 324816
BEYAZ VE KIRMIZI ET    YİYECEK    7 Kalem    NECİP FAZIL KISAKÜREK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ     
01.09.2020
30.06.2021    
10 AY    Üniversite Mah. Ş.Muhammet YALÇIN Bulvarı No:5 Karaman    
09.07.2020    10:00    2020 / 324817
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ    YİYECEK    14 Kalem    NECİP FAZIL KISAKÜREK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ     
01.09.2020
30.06.2021    
10 AY    Üniversite Mah. Ş.Muhammet YALÇIN Bulvarı No:5 Karaman    
09.07.2020    10:30    2020 / 324818
SEBZE VE MEYVE    YİYECEK    27 Kalem    NECİP FAZIL KISAKÜREK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ     
01.09.2020
30.06.2021    10 AY    Üniversite Mah. Ş.Muhammet YALÇIN Bulvarı No:5 Karaman    
09.07.2020    11:30    2020 / 324819

KURU GIDA    YİYECEK    29 Kalem    NECİP FAZIL KISAKÜREK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ    

01.09.2020
30.06.2021    
10 AY    Üniversite Mah. Ş.Muhammet YALÇIN Bulvarı No:5 Karaman    
09.07.2020    14:00    2020 / 324820

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kıstas belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü İhale Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Okunma : 702
karaman


EKSPERTİZ
guney sigorta
Gündem haberleri
ÜZERİNDEN ARABA GEÇEN ALKOLLÜ ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ
16 Temmuz 2020 Okunma: 12029 Asayiş
Karaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
15 Temmuz 2020 Okunma: 7962 Asayiş
Sorumsuz Sürücü Hiç Bir Şeyi Umursamadı
14 Temmuz 2020 Okunma: 6790 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın