Karamandan.com

Karamandan.com

18 Ocak 2021 Pazartesi
Özel İdareye Kırsal Motorin Satın Alınacak
c) Elektronik posta adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :2- İhale konusu malına) Niteliği, türü, miktarı : 32.
Kategori : İhaleler
06 Nisan 2009 16:38
 
Özel İdareye Kırsal Motorin Satın Alınacak
c) Elektronik posta adresi :

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü, miktarı : 32.500 Litre Kırsal Motorin,

b) teslim [yeri/yerleri] : Karaman İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Akaryakıt Ambarı

c) teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşmeden sonra 10 gün içinde.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

b) Tarihi ve saati : 15 Nisan 2009 Çarşamba günü, saat: 10:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 -Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5  İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.6  İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

4.2.1.1 Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler:

a) Akaryakıt dağıtım şirketi lisansı veya lisanslı bir şirketin bayisi ise bayilik belgesi.

b)Alımı Yapılacak Akaryakıt ürünleri için,TSE standardı TÜPRAŞ spesifikasyonlarına uygunluk taahhütnamesi verecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20,00 TL karşılığı [aynı adresten/İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Urgan Boğazı Mevkii İbrahim Öktem Cad. No :142 70200 MERKEZ KARAMAN adresinden] satın alınabilir.

7.2 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-  İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif  verilemez..

Okunma : 3011
Yavuzlar iplik
karaman


sağlam pen
guney sigorta
Gündem haberleri
Karaman’da dev operasyon: 34 gözaltı
16 Ocak 2021 Okunma: 10995 Asayiş
Türkiye’nin en yükseği olacak! Antalya - Konya Karaman’ı Bağlayacak
16 Ocak 2021 Okunma: 10337 Gündem
Karaman'da korona aşılaması başladı
14 Ocak 2021 Okunma: 6286 Sağlık
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın