Karamandan.com

Karamandan.com

18 Ocak 2021 Pazartesi
Sağlık Müdürlüğünden Kan Sayım Cihazı Alım İhalesi
1.
Kategori : İhaleler
31 Mart 2009 23:50
 
Sağlık Müdürlüğünden Kan Sayım Cihazı Alım İhalesi
1.) İdarenin ;

a.) Adresi : Karaman İl Sağlık Müdürlüğü –Hamidiye  Mahallesi 703 Sok.No-13 – KARAMAN

b.) Telefon ve Faks Numarası : 0.338.2129574  faks: 0.338.2129573

c.) Elektronik posta adresi : karaman@saglik.gov.tr.

2.) İhale Konusu Malın :

a.) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 Adet Kit Karşılığı Kan Sayım  Cihazı ve 60000 test temini işi

b.) Teslim Yeri :  Karaman Merkez 2 Nolu Toplum Sağlığı Merkezi Labaratuvarı

c.) Teslim Tarihi : Sözleşme İmzalandıktan sonra Cihaz 15 Takvim günü içerisinde Teslim Edilecek olup,Kitler bir defada veya Toplum Sağlığı Merkezi Laboratuarının  ihtiyacı doğrultusunda partiler halinde  31.12.2009 tarihine kadar teslim edilecektir

3.) İhalenin ;

a.) İhale Türü : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19.maddesi uyarınca Açık İhale Usulü,

b.) Yapılacağı Yer : Karaman İl Sağlık Müdürlüğü İhale salonu

c.) Tarih ve Saati : 09.04.2009   Saat: : 11.00

4.) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler  ;

4.1.) İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler,

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya  Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.1.3. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi:

Cihazın ve kitlerin; Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu 2008/36 nolu genelge doğrultusunda Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında yapılacak satın alımlarda isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)’na kayıtlı olması, isteklilerin teklif ettikleri cihaz ve kitlerin tamamının TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı olması gerekmektedir. Bu sebeple isteklilerin TİTUBB firma kayıt numaraları ile cihaz ve kitlerin tamamına ait barkod numaralarını teklif dosyasında sunmaları gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili  olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin ,tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde ,düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır. Kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli müşavir  yada  serbest mali müşavir veya noterden alınan belge

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler : Aranmayacaktır.

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler :

4.3.1.) . İş deneyim belgeleri: İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini  gösteren belgeler,  İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %30 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.

4.3.2.) Yetkili Satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler

b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi.

İstekliler yukarıda sayılan belgelerden ,kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

4.3.3. Satış Sonrası Servis ,Bakım ve Onarımına İlişkin Belgeler,

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları  içeren doküman,

a)Satıcı firma ,teklifi ile birlikte  cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal gerekli teknik dokümanları vermelidir.

b) İhaleyi alan firma cihazın teslimi sırasında ( Muayene ve Kabul Komisyonuna) Tıbbi cihaza ait kullanma kılavuzunu ve etiket bilgilerini yönetmeliklerin ön gördüğü üzere Türkçe olarak vermelidir

c) Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “ .................. marka ................. model ............... cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi ” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır

d)Şartnameye  uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.

e) Teklifleri değerlendirme komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebilir. Firmalar demonstrasyonu nasıl ve hangi şartlarda sağlayacaklarını bildireceklerdir.

4.4.  Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.  Kit Karşılığı Cihaz Alımları kabul edilecektir

5.)  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyatı esasına göre belirlenecektir.

6.) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.) İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

7.1. İhale dokümanı Karaman İl Sağlık Müdürlüğü İdari Mali İşler Şubesinde görülebilir. 100.YTL. karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanlar ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7.2... İhale dökümanı posta yoluylada satın anılması mümkündür. Posta yoluyla İhale Dökümanı satın almak isteyenler posta masrafları dahil 110 Türk Lirası doküman bedelini T.C.Ziraat Bankası Karaman Şubesindeki 35705025-5001 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla İhale dökümanı satın almak isteyenler İhale Döküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dökümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dökümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 5 (beş)gün önce göndermek zorundadır.İhale dökümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir.İhale dökümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dökümanın eksik olmasından dolayı İdaremiz  hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.Dökümanın postaya verildiği tarih ,dökümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

8.) Teklifler 09.04.2009 tarihi, saat 11:00 'a kadar Karaman İl Sağlık Müdürlüğü  Satınalma Birimi adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.) İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.   Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. Bir kısmı için verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10.) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.) Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12.) Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

Diğer Hususlar:

İlanda yer almayan hususlarda teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

Okunma : 3722
sağlam pen
guney sigorta
karaman


Yavuzlar iplik
Gündem haberleri
Karaman’da dev operasyon: 34 gözaltı
16 Ocak 2021 Okunma: 10987 Asayiş
Türkiye’nin en yükseği olacak! Antalya - Konya Karaman’ı Bağlayacak
16 Ocak 2021 Okunma: 10318 Gündem
Karaman'da korona aşılaması başladı
14 Ocak 2021 Okunma: 6276 Sağlık
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın