Karamandan.com

Karamandan.com

16 Ocak 2021 Cumartesi
Taziye Evi Düzenleniyor
1.
Kategori : İhaleler
24 Şubat 2009 16:09
 
Taziye Evi Düzenleniyor
1. İdarenin

a ) Adresi  :  Kirişçi Mah. Atatürk Bulvarı No:79 70100 KARAMAN

b ) Telefon - Faks Numarası : 338 2134616 - 338 2140486

c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) : ihale@karaman.bel.tr

2. İhale konusu yapım işinin

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Karaman ili şehir mezarlığı girişinde; Taziye Evi inşaatı ile önünde yaklaşık 2500m2 musalla alanı oluşturularak doğal taş kaplama yapılması, mezarlık girişi ve içi (yol) doğal taş kaplama yapılması, çevre düzenlemesi ile projelerde ve şartnamelerde belirtilen diğer tamamlayıcı işlerin yapılması.

b ) Yapılacağı Yer  : Karaman Merkez

c ) İşe Başlama Tarihi  : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren10(on) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 180(yüzseksen) takvim günüdür.

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer  : Belediye Encümen Toplantı Salonu

b ) Tarihi - Saati  : 27.03.2009 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler,

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri: İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler

a) Anahtar Teknik Personel: Pozisyon Meslek Deneyim Miktar

Şantiye şefi İnşaat Mühendisi En az 5 yıl deneyim 1 adet

Anahtar teknik personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibari ile halen isteklinin bünyesinde çalışıyor olması şartı aranır. Anahtar teknik personelin deneyimleri, özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde halen çalışıyor olduğu hususu ise personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. İhale dokümanında istenilen "Teknik Personel Taahhütnamesi" bu kriter kapsamında değerlendirilemez ve anahtar teknik personel aynı zamanda "Teknik Personel Taahhütnamesi"nde yer alamaz İstekli kendisinin veya yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitimini ve mesleki niteliklerini gösteren belgeleri ibraz edecektir.

Anahtar Teknik Personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.

İş ortaklıklarında ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilecektir.

b) Taahhüt Teknik Personel:

Anahtar teknik personelin dışında hizmetin yerine getirilmesi sırasında aşağıda yer alan teknik personelin çalıştırılacağına dair istekli tarafından "Teknik Personel Taahhütnamesi" verilecektir.

Pozisyon Meslek Deneyim Miktar

Mühendis İnşaat Mühendisi en az 3 yıl deneyimli 1 adet

Mimar Mimar en az 3 yıl deneyimli 1 adet

Mühendis Elektrik Mühendisi en az 3 yıl deneyimli 1 adet

Mühendis Makine Mühendisi en az 3 yıl deneyimli 1 adet

Mühendis veya Tekniker Harita Mühendisi veya Teknikeri en az 3 yıl deneyimli 1 adet

4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:

İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için idarece aşağıda belirtilen gerekli makine, tesis, teçhizat ve diğer ekipmanlarla ilgili taahhütname ve belgeler sunması gereklidir.

Sıra No Makine ve Ekipman Adı Miktar

1 Ekskavatör 1 adet

2 Yükleyici 1 adet

3 Arazöz 1 adet

4 Vibrasyonlu Silindir 1 adet

5 Damperli Kamyon 1 adet

6 Jeneratör 1 adet

7 Vibratör 1 adet

8 Total Station (Teodolit) 1 adet

9 Nivo 1 adet

10 Reflektör ve Mira 1´er adet

İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tesbit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu yada serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için ise noter onaylı "Yapı Araçları Taahhütnamesi"nin verilmesi gerekir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , 29/12/2005 Tarih ve 26038 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ"de belirtilen benzer iş grupları listesinde (B) Üst Yapı (Bina) İşleri bölümündeki III. Grup´ta olan ve tek sözleşmeye dayalı olarak bitirilen işler benzer iş olarak kabul edilecek ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık dır.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. İhale dokümanı Belediye Hizmet Binası 2. Katta İhale Servisi adresinde görülebilir ve 250 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler ihale saatine kadar Belediye Encümen Toplantı Salonu adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

 

Okunma : 5707
Yavuzlar iplik
karaman


guney sigorta
sağlam pen
Gündem haberleri
Karamanlı İşçilere önce gözaltı, sonra 8 Bin lira ceza iddiası
13 Ocak 2021 Okunma: 21530 Ekonomi
Karaman’ı kim kandırdı?
12 Ocak 2021 Okunma: 7376 Gündem
Karaman'da korona aşılaması başladı
14 Ocak 2021 Okunma: 5929 Sağlık
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın