Karamandan.com

Karamandan.com

18 Ocak 2021 Pazartesi
Üniversiteye Kep Alım İhalesi
b) Telefon ve faks numarası : 338 2262032 - 338 2262033 c) Elektronik posta adresi  : sks@kmu.
Kategori : İhaleler
08 Nisan 2009 17:16
 
Üniversiteye Kep Alım İhalesi
b) Telefon ve faks numarası : 338 2262032 - 338 2262033

c) Elektronik posta adresi  : sks@kmu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)  : K.M.Ü. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Satınalma Şubesi

2- İhale Konusu Malın

a) Niteliği, türü ve miktarı  :   1.680 Adet Biniş ve Kep (Özellikleri teknik şartnamede yazılı)

b) Teslim yeri  : K.M.Ü. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Satınalma Şubesi

c) Teslim tarihi  : 15 Mayıs 2009

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : K.M.Ü. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Satınalma Şubesi

b) Tarihi ve saati  : 17/ 04 / 2009 - 10 : 00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, verilmesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman,

İhaleye konu olan ve istekli tarafından verilmesi öngörülen ürünlerin numuneleri ihale evrakları ile birlikte idareye teslim edecektir.

4.4- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1- Her türlü özel iş elbisesi, tören kıyafeti imalat ve satış işi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar K.M.Ü. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Satınalma Şubesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75 takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

Okunma : 3543
guney sigorta
karaman


Yavuzlar iplik
sağlam pen
Gündem haberleri
Karaman’da dev operasyon: 34 gözaltı
16 Ocak 2021 Okunma: 10981 Asayiş
Türkiye’nin en yükseği olacak! Antalya - Konya Karaman’ı Bağlayacak
16 Ocak 2021 Okunma: 10305 Gündem
Karaman'da korona aşılaması başladı
14 Ocak 2021 Okunma: 6273 Sağlık
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın