Karamandan.com

Karamandan.com

26 Kasım 2020 Perşembe
Yeraltı Enerji Tesisleri İhalesi
1-ldarenin;  a-Adresi  : DSi 4.
Kategori : İhaleler
11 Eylül 2008 18:14
 
Yeraltı Enerji Tesisleri İhalesi
karaman

1-ldarenin;
 a-Adresi  : DSi 4. Bölge Müdürlüğü Anıt Alanı - KONYA
 b-Telefon ve faks numarası: Tel: 0.332.3220191  Fax: 0.332.3209953
 c-Elektronik posta adresi: dsi4@dsi.gov.tr
2-lhale konusu yapım işinin;
a-Niteliği, türü, miktarı: Yeraltısuyu Enerji Tesisi Yapımı
b-Yapılacağı yer:
1.lş: Konya Sarayönü LÂDİK
7.İş: Karaman Merkez ÇOĞLU (Revizyon)
c-işe başlama tarihi: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d-işin süresi: Yer tesliminden itibaren (45) kırkbeş takvim günüdür.
3-İhalenin:
  a-Yapılacağı yer: DSİ 4. Bölge Müdürlüğü Anıt Alanı - KONYA
b-Tarihi ve saati
17.09.2008 Çarşamba günü, saat: 10.00 1.iş, 11.00 2.iş
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
a-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi.
b-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi.
  -Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
       -Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzer bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
c-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
         - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
         -Tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d- Bu işe ait şartnamenin (Açık ihale usulü ile ihale edilen yapım işinde, uygulanacak olan tip idari şartname) 10. maddesinin bentlerinde yer alan "ihale dışı bırakılma sebeplerinden her hangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname.
e-Bu işe ait şartnamede belirtilen teklif mektubu.
f-Bu işe ait şartnamede belirtilen geçici teminat.
g-Bu ihalede benzer iş olarak; En az ihale konusu iş miktarı kadar OG Enerji Nakil Hattı ve Direk Tipi Trafo Postası yapım işini %100 oranında gerçekleştirmiş olduğuna dair iş deneyim belgesi.
h-Gerçek kişi olması halinde “Elektrik Mühendisi” olduğunu belgelemek şartı ile benzer işlere denk sayılacaktır.
ı-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
i-İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu işe ait şartnamede belirtilen ortak girişim beyannamesi ve bu ilanın 4. madde a, b,c ve d bentlerinde istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
j-İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
k-Şekli ve içeriği Yapı İşleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilmiş aşağıda gösterilen adet ve nitelikteki yapı aracını inşaat mahallinde bulunduracağına dair noter tasdikli taahhütname.
l-İstenilen yapı araçları;

1 Adet 3 tonluk vinç veya kurtarıcı
1 Adet Traktör (Çekici veya taşıyıcı makine)
1 Adet Su tankı


5-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6-İhale dokümanı DSİ 4. Bölge Müdürlüğü Anıtalanı – KONYA adresinde görülebilir ve 50 YTL karşılığı CD                                              .        (Compact Disk) olarak temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları  .        . .       .        zorunludur.
7-Teklifler ihale saatine kadar DSİ 4. Bölge Müdürlüğü Anıtalanı – KONYA adresine verilebileceği gibi, iadeli  . .  taahhütlü posta vasıtası ile gönderilebilir.
8-İstekliler tekliflerini iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatları çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden   .        teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle teklif birim fiyat sözleşme . .   .        imzalanacaktır.
9-İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat .  .  .  .  .        vereceklerdir.
  10-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
  11-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Okunma : 3482
sağlam pen
guney sigorta
Yavuzlar iplik
karaman


Gündem haberleri
Karaman'da Genç Kadın Banyoda Ölü Bulundu!
25 Kasım 2020 Okunma: 10570 Asayiş
Karaman'da kar ve yağmur yağışı bekleniyor
24 Kasım 2020 Okunma: 9092 Karaman Hava Durumu
Şifa ararken mikrop kapabilirsiniz
24 Kasım 2020 Okunma: 6632 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın