İşletmelerde Muhasebenin Önemi | Karamandan.com - Karaman Haber

İşletmelerde Muhasebenin Önemi | Karamandan.com - Karaman Haber

15 Ocak 2021 Cuma
İşletmelerde Muhasebenin Önemi

Muhasebe, her türlü kurum ve  kuruluşların  işlemlerini takip eden, işlemleri kaydeden ve sonuçlandıran bir bilim olduğundan, muhasebe tüm işletmeler için son derece önemlidir. Muhasebe sadece ticari kuruluşların değil, devlet kuruluşlarının, derneklerin, vakıfların vb. gibi yerlerin de işlemlerini takip ettiğinden dolayı her bir kuruluş için en önemli bölümdür.

Aklınıza nasıl bir kuruluş gelirse gelsin bu kuruluşların mutlaka basit veya sistemli bir muhasebe sistemi olmak zorundadır. Bazen kişiler kendi kendilerinin bile muhasebesini tutmaktadırlar. Örneğin bir aile reisi  evinin gelir ve giderlerini bir deftere yazarak ev bütçesinin muhasebesini yapabilir.

Türkiye de şu an en çok aranan nitelikli elemanların başlarında muhasebe elemanları gelmektedir. Böyle ilgi gören bir alanın da önemi büyük olmaktadır. Muhasebe günümüz Türkiye'sinde en çok önem verilen ve en çok iş alanına sahip olan bir meslek durumundadır.

Muhasebeyi, kişiler ve işletmeler açısından düşündüğümüzde durum böyle iken bir de muhasebe öneminin devlet ve üçüncü kişiler tarafından da önemi büyüktür. Muhasebe devlet açısından da, vergi yükünün hesaplanmasında son derece önemli bir sistemdir. Kişiler ve işletmeler devlete ne kadar vergi vereceğini muhasebe sayesinde hesaplarlar. Her kuruluş bir dönemdeki faaliyetlerine ve bu faaliyetlerden ne kadar kar/zarar yaptığına göre devlete vergi vermektedir. Gerçek kişiler ve tüzel kişilerin ne kadar kar veya zarar yaptıklarını hesaplamak ta muhasebe sisteminin görevidir. Üçüncü kişiler de muhasebe sistemi sayesinde, özellikle şirketlerin durumları hakkında bilgi sahibi olurlar ve ona göre şirketlerle iş ortaklığında bulunup bulunmayacaklarına karar verirler. Kişiler de şirketlerin durumlarını inceleyerek şirket ile alışveriş yapmak, şirketin hisse senedini almak gibi işlemleri tercih edebilirler. Zarar varsa sebepleri  araştırılır  sermaye artırımı ya da yeni ortak alımı gibi düşünceler gündeme gelebilir. Sürekli zarar eden firmalar maliye nezdin de inceleme sebebi olabilir.  Mali tabloların yanlış ya da eksik olması telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağından sistem baştan sağlıklı kurulmalıdır. 

Muhasebe sistemi olmayan bir kuruluş hakkında ne işletme sahipleri, ne işletme ortakları, ne işletme çalışanları, ne devlet ne de üçüncü kişiler bilgi sahibi olabilirler ve kuruluşun geleceği hakkında yön verebilirler. Kısaca Ülkemizde 26.12.1992 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Muhasebe Sistemi en önemli bilimlerden biridir ve gün geçtikçe önemini artırmaktadır.

Muhasebe Mesleğinin konusu:

A) Muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu:
Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;
a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.
Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci mali müşavir denir.
B) Yeminli malî müşavirlik mesleğinin konusu:
(a) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yazılı işleri yapmanın yanında Kanunun 12. maddesine göre çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yapmaktır. Yeminli malî müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar.

MUHASEBECİ KİMDİR?

Muhasebeci basit anlamıyla hesaplaşma, karşılıklı hesap görme anlamına geliyor. Bilimsel yaklaşımla ise tamamen veya kısmen mali özellikte ve para ile ifade edilebilen işlemlere ait anlamlı ve güvenilir bilgileri sağlayacak biçimde verilerin ilgili kaynaklardan toplanmasına, doğruluklarının saptanmasına, kaydedilmesine, tasnif edilmesine, rapor biçiminde sunulmasına, analiz ve yorumlanmasına muhasebecilik adı veriliyor. 

Muhasebecilik Serbest Muhasebeci (SM), Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavir (YMM) olarak üçe ayrılıyor. 

İşletme kavramının gelişmesiyle muhasebecinin asıl uygulama ve gelişme alanı ortaya çıkmış ve muhasebe, tüccara ya da başka bir anlamda tek kişiye özgü olmaktan çıkarak işletmeye ait olma niteliğine kavuştu. 

Muhasebenin kişiler ve işletmeler açısından önemi ne kadar büyük ise devlet ve üçüncü kişiler açısından da önemi o kadar büyüktür. Gerçek kişiler ve tüzel kişilerin ne kadar kar ve zarar yaptıklarını hesaplamak muhasebe sisteminin görevidir. Çıkan sonuçlara göre devlete verilecek vergilerde muhasebe sayesinde hesaplanarak ve beyan edilerek vergi borcu yerine getirilmiş olur. Muhasebe sistemi olmayan bir kuruluş hakkında ne işletme sahipleri, ne işletme ortakları, ne işletme çalışanları, ne devlet, ne de üçüncü kişiler bilgi sahibi olabilirler. 

Küçük esnaftan büyük kuruluşlara ve şirketlere kadar herkesi ilgilendiren muhasebecilik alanında nitelikli elemana her zaman ihtiyaç duyuluyor.

İşletmeler ve muhasebeciler nitelikli eleman ihtiyaçlarını, insan kaynakları yardımı ya da iş ilanları vererek karşılamaya çalışıyor. 

“Neden bir muhasebeciye ihtiyaç duyuyorsunuz ? ”    

Genel de bu sorunun cevabı “Şirket muhasebesinin tutulması ve maliyeye karşı yükümlükleri yerine getirmek için” şeklinde veriliyor. Biz muhasebeciler, bir nevi “vergi muhasebecisi” olarak konumlandırılıyoruz. Halbuki, çoğu zaman ihtiyaçlarınız “vergi muhasebesi” ile sınırlı kalmıyor. İhtiyaç ve beklentileriniz işletmeniz büyüdükçe her geçen gün daha da artıyor. Örneğin, faaliyetlerinizin ve yatırımlarınızın karlılığı hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsunuz; büyüme, şube açma, leasing, teşvik vb. konularda danışmanlık yapılmasını istiyorsunuz. İstemekten öte, ihtiyaç duyuyorsunuz.

Dolayısıyla, ihtiyaçlarınızı düşünerek seçim yapmak, sizi en doğru muhasebeciyle buluşturacaktır. İşletmeniz ile gelecekte neye ulaşmak istiyorsanız, muhasebeciniz size rakamların elverdiği yorumu yapabilmeli aksi takdirde yanlış bir seçim yaptığınızı veya iyi bir danışmanlık alamadığınızı söyleyebiliriz.

Muhasebecinize muhasebe dışında hangi konularda danışabilmelisiniz?

Vergi Planlaması: Vergi beyannamelerin doldurulması dışında muhasebeciniz işinizle ilgili vergi planlamasında da yardımcı olabilmelidir. Muhasebeciniz size vereceği danışmanlık ile vergi yükünüzün gelecekte nasıl olacağını görebilmelisiniz.

İş Danışmanlığı: İyi bir muhasebeci işinizin büyümesine yardımcı olmalıdır. İşinizdeki problemleri önceden görebilmeli, size özel çözüm sunabilmeli; iç kontrol, risk yönetimi, leasing mi satın alma mı, fiyatlama, karlılık gibi konularda danışmanlık verebilmelidir. Şirketlerde çalışma deneyimi olan muhasebeciler şirketlerin iç dinamikleri ve karşılaştıkları sorunlar konusunda deneyimli oldukları için daha fazla destek sunabilirler. Muhasebecinizin size her ay bilanço ve gelir tablonuzu sunması ve veriler üzerinden en azından bir telefon konuşması yapabilmeniz çok faydalı olacaktır.

Teknolojik Bilgi: Bilgi teknolojisi her geçen gün ilerliyor ve küçük işletmeler bulut tabanlı uygulamalar sayesinde büyük işletmelerin aldığı hizmetlere daha az ücret karşılığında ulaşabiliyorlar. Seçeceğiniz muhasebeci işlevsel ve uygun fiyatlı teknolojiler konusunda bilgili olmalı ve işine tatbik edebilmeli..

Networking: Muhasebeciniz aynı zamanda size tavsiye edebileceği iş ortakları ile işlerinizi kolaylaştırabilmelidir. Kredi ya da avukat bulmak her işletmenin ortak sorunudur. Bu gibi konularda size uygun önerilerle gelebilmelidir.

Muhasebecinizi seçerken hangi soruları sormalısınız?

SMMM belgeniz var mı? 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesi sınavla belli aşamaları tamamlamış adaylara verilen bir belgedir. 3568 sayılı yasayla defter tutma yetkisi SMMM’ lere verilmiştir.

Tahsil durumunuz nedir?  

Yüksek lisans mezunu olması avantajdır.

Ücretinizi nasıl belirliyorsunuz? 

Muhasebe fiyatları genelde aylık sabit ücret şeklindedir. İşletmeniz şahıs şirketi ise sermaye şirketine göre daha hesaplı muhasebe hizmeti alabilirsiniz. Muhasebeciler mesleki deneyim, verdikleri hizmetler, işlem sayısı, yabancı dil, raporlama yetenekleri gibi kriterlere göre daha yüksek ücret talep edebilirler.

Müşterileriniz kimler? 

Muhasebecinizin müşteri portföyünde sizin yaptığınız işe benzer iş yapan bir müşteri olması iyiye işarettir ancak işin olmazsa olmazı değildir. Muhasebecinin ne kadar yoğun olduğu ve sizi destekleyecek kaynaklarının bulunması da önemlidir.

Bana işim ile ilgili tavsiyeleriniz neler olur? 

İyi bir muhasebeci muhasebenin yanında size yaratıcı fikirler ile gelebilmelidir.

Bilişim Teknolojileri ile aranız nasıl? 

Muhasebecinizin işinizi kolaylaştırabilecek araçlar konusunda bilgisi ve bunları kullanma ve kullandırma becerisi önemlidir. Son yılların popüler bulut teknolojilerini kullanabilen; internet konusunda bilgili ve işlerinizi çabuklaştırabilecek ekonomik ve kullanışlı uygulamaları önerebilen yabancı dil bilen muhasebecileri seçmelisiniz.

Sizi diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir? 

Son olarak soracağınız bu soru muhasebecinin kendisini nasıl konumlandırdığı ve size nasıl daha fazla yardımcı olabileceği konusunda önemli ipuçları verebilir. Muhasebe ve müşavirlik hizmetlerinin performansını ölçümlemek kolay olmadığı için ücret, kalite gibi konularda karşılaştırma yapabilmek zor olsa da muhasebecinizi seçerken yukarıda bahsettiğim konulara dikkat ederseniz işletmenizi büyütme aşamasında size destek olacak en doğru muhasebeciyi seçmenizde epey faydalı olacaktır.

 İyi veya doğru muhasebeci;

-Güncel mevzuat bilgisine sahip olmalı,

-Sürekli kendisini güncelleyebilmeli,

-Firmanın sektörel vergi avantajlarını bilmeli,

-Vergi planlaması yapabilmeli,

-Vergi indirim ve istisnalarını bilmeli,

-İletişim yeteneği olmalı,

-Deneyimli olmalı,

-Tüm bu bağlantıları kurabilmesi için analitik düşünce gücüne sahip olabilmeli,

Sonuç olarak sosyal, kendini sürekli güncelleyen ve iletişim sorunu olmayan bir muhasebeciyi tercih etmek işletmelere maksimum fayda sağlayacaktır. 

Hayat muhasebesinde  olumlu sonuçlara ulaşmanız dileğiyle.

Şeref Kuku

Düzenleme : 04 Şubat 2020 12:49 Okunma : 10582