Karamandan.com

Karamandan.com

20 Ocak 2021 Çarşamba
İşsizlik ödeneği nedir?
İşçi, işveren tarafından iş akdinin feshedilmesinden dolayı işsiz kalanlara devletin yeni bir iş bulabilmeleri için gerekli sürelerde işsizlik maaşı ödemesi yapar.
Kategori : Köşe Yazıları
20 Ocak 2020 10:44
 
İşsizlik ödeneği nedir?

İşçi, işveren tarafından iş akdinin feshedilmesinden dolayı işsiz kalanlara devletin yeni bir iş bulabilmeleri için gerekli sürelerde işsizlik maaşı ödemesi yapar. İşsizlik maaşı, her çalışanın işsiz kalması halinde güvencesidir.

İŞKUR kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılan ya da haklı fesihle ayrılan çalışanlara son 3 yıldaki prim gün sayılarına göre 10 aya kadar maaş ödemektedir. İşsizlik maaşı alabilmenin belirlenen şartları bulunmaktadır. İşsizlik maaşı, her çalışanın işsiz kalması halinde güvencesidir. Son dört aylık brüt maaşa göre hesaplanan, 6,8 ve 10 aylık sürelerde kendi imkânlarımız veya İŞKUR tarafından mesleğimize uygun iş bulana kadar geçinmemizi sağlayan ve işsizlik sigortası fonundan karşılanan aylıktır. Asgari ücretin  açıklanmasının ardından 2020 yılındaki işsizlik maaşı da belli oldu.                                                                 

Buna göre brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı 2020'de en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.

Devlet tarafından verilen işsizlik maaşı için talep edilen koşulların başında işsizlik maaşına başvuru yapacak kişinin işyerinden kendi isteği dışında ayrılmış olması şartı geliyor. Bu şarta göre maaş için başvuru yapacak kişi iş yerinden istifa etmiş olmamalı. Buna göre işsizlik maaşı başvurusunda bulunacak kişi kendi isteği dışından işinden çıkarılmış olmalı. Başvuru yapacak kişinin çalışmakta olduğu şirketin iflası ve benzeri durumların yaşanması da başvurular için geçerli sayılıyor. İşsiz kalanlar için en önemli konu işsizlik maaşıdır. Çünkü yeni bir iş bulana kadar geçecek zamanda sosyal ihtiyaçların karşılanabilmesi için paraya ihtiyaç vardır.

İşsizlik maaşı konusunda tüm merak edilenler;     

Şu an yürürlükte olan sistemde, işten çıktığınızda yeni bir iş bulana kadar temel ihtiyaçlarınızı karşılayacak oranda devlet işsizlik maaşı bağlıyor. Maaşın kime hangi şartlarda bağlandığı ise 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda detaylı bir şekilde yer almaktadır. İşsizlikten önce son dört aydaki ortalama brüt ücreti 4 bin 60 liranın üzerinde olanlar, brüt ücret tutarlarına göre asgari ücret artışından faydalanabilecek. İşsizlikten önceki brüt ücreti 4 bin 60 TL'nin altında olanların işsizlik maaşı ise asgari ücret artışından etkilenmeyecek.  Devlet kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalan kişilerin yeni bir iş bulabilmeleri için gerekli süre zarfından işsizlik maaşı ödemesi yapıyor.

İŞÇİLER HANGİ DURUMDA İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?

-  İş akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdiyle çalışmak,
-  Son üç yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemek.
-  İş akdinin feshedildiği tarihten itibaren 30 gün içinde başvurmak.
-  Hizmet akdinin işveren tarafından sona erdirilmesi,
-  Hizmet akdinin işçi tarafından "haklı" bir nedene dayalı olarak feshedilmesi,
-  İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak

İşsizlik maaşı 4/a (işçi) statüsünde çalışan sigortalıların yanı sıra şu kişilere de veriliyor:

a- Banka, sigorta şirketi ve birliklerin sandıklarına tabi çalışanlar.
b- Hizmet akdine dayalı olarak bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sanatçılar,                                                                              c- Ticari taksi, dolmuş, otobüs gibi şehirci toplu taşıma araçlarında çalışanlar,
d- Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar,
e- Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurslarında usta öğretici olarak çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler. 

İşsizlik maaşı süresi, prim ödenen gün sayısına göre değişiyor. Son üç yılda 600 gün çalışanlara 6 ay; 900 gün çalışanlara 8 ay, 1080 gün çalışanlara on ay işsizlik maaşı ödeniyor. On aylık işsizlik maaşına hak kazanmış bir kişi 4 ay maaş aldıktan sonra bir işe girdiğinde işsizlik maaşı kesilir. Ancak, bu kişi bir süre sonra yeniden işsiz kaldığında, kalan 6 ay işsizlik maaşını almaya devam eder. On ay işsizlik maaşı alan kişinin yeniden hak kazanabilmesi için yeniden en az 600 gün prim ödemesi gerekir.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR

Sigortalı çalışan işçilerin işlerinden ayrılma durumunda almaya başladıkları işsizlik maaşını hesaplamak için işsiz kalan kişinin son dört aydaki ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplıyor. Bu bağlamda çalışanların maaşı ne kadar olursa olsun alacakları işsizlik maaşının asgari ücret brüt tutarının yüzde 80’ini geçmediği görülüyor. İşsizlik maaşı almak isteyen sigortalı işçilerin işlerinden ayrıldıktan sonra asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’inini geçmeyeceğini bilmesi gerekiyor. 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlmeye göre, işsizlik ödeneğiyle ilgili iki önemli değişiklik yapılmıştı.

1- İşsizlik ödeneği başvuruları, izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılacak.
2- İşsizlik ödeneği ayın beşinde ödenecek.

MAAŞ SÜRESİ NEDİR? NASIL BELİRLENİR?      

İşsizlik maaşını hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içerisindeki sigorta primi belirliyor. Prim günü arttıkça maaş süresi de artıyor. Buna göre; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.

HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri belirleyici oluyor. İşsizlik maaşı hesaplaması, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak yapılıyor. Hesaplanan ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmiyor.

İşsizlik ödeneğinin ödenmesi

İlk işsizlik ödeneği ödemesi, ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılmaktadır. Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTT şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler. İşsizlik ödeneğinin kesildiği haller İşsizlik ödeneği almakta iken;  İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.

Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.  İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.

İşsizlik ödeneği alırken yapılması gerekenler:

İşsizlik ödeneği alınan süre içinde; ikamet adresinin değişmesi, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması, yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması, silahaltına alınılması, yurtdışına çıkılması, bir işte çalışmaya başlanması ve mahkeme kararıyla işe iade edilmesi hallerinde durum en yakın İŞKUR birimine 15 gün içinde bildirmelidir Sigortalı işsiz kendi kusuru ve bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödemek zorundadır.

2020 YILI ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

2020 yılı için sosyal güvenlik primine esas taban ve tavan ücreti ve asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti ile asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki şekilde olacaktır. 

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

01.01.2020 - 31.12.2020

ASGARİ ÜCRET 2.943,00     

SGK PRİMİ %14 - 412,02     
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 - 29,43     
GELİR VERGİSİ %15 - 154,51     

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ - 220,73     
DAMGA VERGİSİ %0,759 - 22,34     
KESİNTİLER TOPLAMI - 618,30     
NET ASGARİ ÜCRET - 2.324,70

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET    2.943,00     
SGK PRİMİ% 15,5 (İşveren Payı) (%5 İnd.) - 456,17     
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ %2 - 58,86     
İŞVERENE TOPLAM MALİYET - 3.458,03

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

(Not: Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lav. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI

ASGARİ ÜCRET - 2.943,00     
SGK PRİMİ %14 - 412,02     
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 - 29,43     
KESİNTİLER TOPLAMI 441,45     
NET ASGARİ ÜCRET 2.501,55

İŞVERENE MALİYETİ
ASGARİ ÜCRET - 2.943,00     
SGK İŞVEREN PRİMİ %15.5 (%5 ind.) - 456,17     
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %2 - 58,56     
İŞVERENE TOPLAM MALİYET - 3.458,03

MOTORLU TAŞITLR VERGİSİ (MTV)

*Aracın ilk tescil tarihi, trafiğe çıkış yani aracın ilk alındığı tarihtir.
*Araç değeri "KDV hariç" aracın bedelidir. Her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılır.

Not: Ruhsatta kamyonet olarak geçen taşıtın arka tarafında yolcu oturması için koltuk mevcutsa araç tipi "panel van" olarak seçilmelidir. Örneğin; 5 oturma koltuğu olan kamyonet, MTV hesaplamasında panel van olarak geçiyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Nasıl Hesaplanır?

1. Hesaplama aracımız üzerinden motorlu taşıtınızın sırasıyla, tipi, yaşı, motor silindir hacmi ve ilk tescil tarihini seçin.
2. Seçimlerinize göre aracımız, Gelir İdaresinin her yıl sonunda yeniden açıkladığı vergi tutarınızı getirecek.
3. Belirlenen oran, aracımız tarafında 2020 Ocak ve Temmuz ayında ödenmek üzere iki eşit taksite bölünecek.

*Ayrıca taşıtın ilk tescil tarihi "01/01/2018 ve sonrası" seçilmesi durumunda, taşıtın vergisiz değerinin de seçilmesi gerekiyor. Aracınızın vergisiz değerini tam olarak bilmiyorsanız öğrenmek için ÖTV Hesaplama aracımızı kullanın.

(MTV) Ödeme

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) her yıl iki eşit taksit olarak ödenir. 1'inci taksiti ocak ayının sonuna kadar 2'inci taksiti ise temmuz ayının sonuna kadar ödenmelidir. 1 Ocak tarihinden itibaren isteyen kişiler MTV'nin iki taksit ödemesini de aynı anda yapabilir. Bu tarihlerin geçirilmesi durumunda günlük olarak gecikme faizi uygulanır. Ayrıca yasal olarak tanınan sürelerin sonunda ödeme yapılmaması halinde kamu alacağı olduğu için e-haciz işlemi başlatılır. MTV ödemesinin yapılabileceği noktalar:

•    Gelir İdaresi İnternet Sitesi,
•    Gelir İdaresi Vezneleri,
•    Anlaşmalı Bankaların Şubeleri, İnternet Siteleri ve ATM'leri ve anlaşmalı kurumları.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Borç Sorgulama 

Aracın vergi borcu Gelir İdaresinin Başkanlığının (GİB) internet sitesi üzerinden plaka ve TC kimlik numarası ile sorgulanarak kredi kartı ile ödenebilir. (Öte yandan neredeyse tüm bankaların internet bankacılığı üzerinden sadece plaka ile MTV sorgulama işlemi yapılarak borç ödemesi kolaylıkla yapılabiliyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Yaş Hesaplama 2020

Model Yılı - Aracın MTV Yaşı - Otomobil MTV Yaş Aralığı

2020 - 1 - 1/3
2019 - 2 - 1/3
2018 - 3 - 1/3 
2017 - 4 - 4/6 
2016 - 5 - 4/6
2015 - 6 - 4/6
2014 - 7 - 7/11
2013 - 8 - 7/11

*Motorlu Taşıtlar Vergisi için yaş hesaplaması model yılı baz alınarak yapılır. Bu hesaplama işleminde içinde bulunulan yılda hesaba katılır. Örneğin; model yılı 2013 olan bir aracın 2020 yılında vergi hesaplama yaşı 8'dir. 

2020 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Zam Oranı

2020 yılı için %22,58 olarak belirlenen yeniden değerlendirme oranı sadece MTV özelinde %12'ye düşürüldü. Sonuç olarak 2019 yılı MTV tutarları %12 arttırılarak 2020 MTV tutarları belirlendi. Örneğin 2019 yılında MTV'si 1.000 TL olan bir aracın, 2020 yılı MTV'si 1.120 TL oldu. 

Şeref Kuku

Okunma : 2596
karaman


sağlam pen
guney sigorta
Yavuzlar iplik
Gündem haberleri
Türkiye’nin en yükseği olacak! Antalya - Konya Karaman’ı Bağlayacak
16 Ocak 2021 Okunma: 12134 Gündem
Karaman’da dev operasyon: 34 gözaltı
16 Ocak 2021 Okunma: 12110 Asayiş
Bakan'dan Karaman paylaşımı "Kar yağdığına pişman oldu"
17 Ocak 2021 Okunma: 9666 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın