Karamandan.com

Karamandan.com

23 Ocak 2021 Cumartesi
Türk Tarih Kurumu’nun kuruluş gayesi:
Türk Tarih K u ru m u ’nun kuruluş gayesi: “ T ürk Tarih ve M edeniyetini ilm î bir surette tetkik etm ek” tir (N isan 1930).
Kategori : Tarih
23 Kasım 2020 14:38
 

Türk Tarih K u ru m u ’nun kuruluş gayesi: “ T ürk Tarih ve
M edeniyetini ilm î bir surette tetkik etm ek” tir (N isan 1930).
Y irm i beş yıldan beri bu gayeye göre çalışan ve neşriyat
yapan T ürk T arih K urum u, aynı zam anda um um î tarih kü ltürünü yaym ak , vazifesini de üzerine almış bulunuyor, işte
“ D ünya Tarihi” serisi bunlardan biridir.
G azi M. K em al A tatürk, Türk Tarih K urum unda, tarih
tetkiklerini um um iyetle yeni k eşif ve m etodlara göre yazdırm ayı h ed ef tutm uştur. B u bakım dan kuruluş günlerinden itibaren
Türk T arih ve M edeniyetinin yanı başında, dünya tarihi de
konu olarak işlenmiştir.
“ Mısır T arihi” de bu konulardan biri olarak, T ürk Tarih
K urum u çalışm aları arasına girmiştir.
Mısır ülkesi, tarihin çeşitli devrelerinde T ürk hâkim iyeti
altında yaşam ış, bilhassa İslâm m edeniyeti cam iası içinde Türk
tarihinde önem li yer işgal etm iştir. Bu bakım dan Orta, Y akın
ve Y eni Çağ tarihlerinde Mısır ülkesi daim a, T ürk tarihinin bir
kısm ını teşkil eder. A yn ı zam anda Türk - İslâm m edeniyetinin
coğrafî bir bölgesi içindedir. Eski Çağ tarihinde ise, Mısır A frika
kıtasında olduğu halde, ö n A sya m edeniyeti içinde yer alm aktadır. D iğer taraftan bu çağda Mısır’ın tarih ve m edeniyeti başlıbaşm a bir m evki işgal eder. Mısır Ön A sya’nın m edeniyet
m erkezleriyle tem as ettiğinden birbirlerine olan tesirleri bakım ından da tetkike ve öğrenilm eye değer.
E ski Mısır’ın ilk devirlerinde, A sya kültürlerinin tesiri m üşahede edilir. A sya’ dan olan göçler Mısır m edeniyetinin doğu ­
şunda rol oynam ış ve yerli kültürle karışm asından E ski Çağın
Mısır tarihi m eydana gelebilm iştir. Meselâ, M. ö. II. binde Hiksos
istilâsı 'da bu akınlardan biridir. A yn ı zam anda dem ir m adenini
işlem esini ve ehlileştirilmiş at’m harp arabalarına koşulm asını
Hiksoslardan öğrenen M ısırlılar, A sya topraklarına m ukabil
taarruzda bulunarak Filistin ve Suriye’ de siyasî hegem onya
kurabilm işlerdir. A nadolu’ nun H itit im paratorlu ğu ile diplom a­
tik m ünasebetlerde bulunan Mısır hüküm darları, Suriye’ de hegem onya m ücadelesi yüzünden karşılıklı harp yapm aya ve sulh
aktetm eğe m ecbur olm uşlardır.
İşte bütün bu sebepler ve A sya akınlarının Mısır m edeniyetindeki rolü ve Eski Çağlarda T ürkiye tarihi ile olan yakın ilgisi
bulunm ası, bizi, dünya tarihi içinde, E ski Çağ Mısır Tarih ve
M edeniyetini yazm aya teşvik etti.
B u kitap, bir tezin m üdafaası değildir. B ir kısım bilginlerin
ortaya attıkları nazariyelerin kabulü ile, E ski Çağ Mısır Tarih ve
m edeniyetinin ana hatlariyle bir kitapta toplanm asıdır. Eski
Mısır tarihi hakkında pek çok neşriyat vardır. Bilhassa X I X .
asırdan itibaren hiyerogliflerin okunm ası ve arkeolojik keşiflerin
artması ile edinilen yeni bilgiler, Mısır’ın eski tarihini beslem ekte
ve aydınlatm aktadır.
Bu neşriyatın çoğu T ürkçeye çevrilm em iştir. Eski Mısır
tarihi hakkındaki bilgiler um um î tarihlerim izde yer alm akla beraber, doğrudan doğruya Eski Çağ Mısır tarih ve M edeniyetini bir
araya toplayan , bu tarz bir plânla, eser neşredilm emiştir.
1930 da Türk çocuklarına tarih notları serisinde “ E ski Mısır
Tarihi” adı altıncÇa 45 sahifelik bir broşürü, sadece talebelerim e
verilm ek üzere neşretm iştim . Şim di bu kitabım ise, m edeniyet
tarihi ile ilgili Fakültedeki ders notlarım dan ve yeni neşriyatı
takiple topladığım bilgilerden bir araya gelebilm iştir. K itap
genel bilgiler ve tarihten önceki devirlerden gayrı, iki büyük
kısım dan ibarettir:
Eski Mısır’ın siyasî tarihi, Eski Mısır’ın m edeniyet tarihi.
Ü zerinde ehem m iyetle durduğum nokta, eski Mısır halkının
m üşterek çalışm asiyle vü cu t bulan m edeniyetin, çeşitli müesseselerini ve onların tekâm üllerini bir plân dahilinde, bir bütün
olarak gösterm ektir. B öylelikle bir sülâle veya züm renin teşkil
ettiği siyasî tarihten gayrı, halkın viıcu dc getirdiği eserlerin izahlı
tarihini gösterm ek istedim . B u konulan ayrı, ayrı, meselâ bir
sanat tarihinde, bir tıp tarihinde bulup okum ak m üm kündür.
A ncak bu kitabım ın asıl hedefi, m edeniyet müesseselerini
bir arada toplam aktır. Çünkü Eski Çağ’ larda en çok yazılı ve
arkeolojik vesikalan bulunan ülke, Mısır olm uştur. İklim in kuraklığı hemen bütün eserlerin m ahfuz kalmasına sebep olm uştur.
T ürk Tarih K urıım u’ nun neşriyatı arasında “ D ünya Tarihi”
Berisi için, bilhussa bu m edeniyet eserlerini izah etm e fırsatını
bulduğum dan, bu cildin yazılm asını üzerim e almış oldum . Bu
kitapla teferruata girilmem iş, ancak anahatlariyle um um î bilgiler verilm ek istenm iştir. Çok yeni neşriyatı her zam an elde etm ek
m ümkün olm adığından bulunabilenlerle yetinilm iştir.
T ü rk Tarih K urum u’na, bu eserimi neşretm e im kânını veril iği için ve m atbaa tashihlerinde bana yardım edenlere teşekkür
ederim.
Ankara Üniversitesi, D il ve Tarih-Coğrafya
Fakültesinde Tarih Profesörü
D r . A f e t İn a n

Okunma : 298
karaman


sağlam pen
guney sigorta
Yavuzlar iplik
Gündem haberleri
Duru Bulgur: Gerçek ortaya çıkacak
20 Ocak 2021 Okunma: 123561 Gündem
Duru Bulgur hakkında soruşturma başlatıldı
20 Ocak 2021 Okunma: 29645 Ekonomi
Asgari ücretle çalışan işçi bulduğu parayı karakola teslim etti
20 Ocak 2021 Okunma: 24295 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın